Научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“

Научна секция „Научна дейност, развитие на академичния състав и докторанти“ e звено за научни и научноприложни изследвания за повишаване ефективността на научната дейност, подпомагане процеса на развитие на академичния състав и обучението в докторантура във Военна академия „Г. С. Раковски“.


Мисия, Функции, Задачи

Мисия

Мисията на секцията е научно осигуряване на реализирането на политиката, програмите и плановете за научни изследвания, за усъвършенстване процесите на развитие на академичния състав и обучението на докторантите във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Фуниции

• Организиране и провеждане на научноприложни изследвания за подобряване качеството и постигане на значими резултати от осъществяваната във Военна академия „Г. С. Раковски“ научноизследователската дейност;

• Наблюдение, обобщаване и отчитане на научноизследователската дейност, осъществявана в Академията;
• Организиране, администриране и координиране на процедурите за придобиване на научни степени в Академията;
• Организиране, администриране и координиране на процедурите за заемане на академични длъжности в Академията.

Задачи

• Изследва и анализира обективни данни за управление на динамиката в качеството на развитието на академичния състав и на научноизследователската дейност във Военна академия „Г. С. Раковски” и предоставя информация и препоръки за тяхното подобряване;
• Изследва, обобщава, адаптира и популяризира национални и съюзни добри практики в организацията и управлението на научноизследователската дейност;
• Изгражда и поддържа база данни за систематизиране и съхранение на информация за академичния състав, докторантите и тяхната публикационна активност;
• Поддържа база данни за обучаемите в докторантура в информационната система на Министерството на образованието и науката;
• Администрира и координира протичане на процедурите по придобиване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“;
• Администрира и координира протичане на процедурите за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”;
• Организира депозирането на защитени дисертационни трудове и авторефератите към тях в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и на информационни карти за защитени дисертационни трудове в НАЦИД;
• Организира издаването и регистрирането на дипломи за образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България;
• Организира издаването на удостоверения на лицата, заели академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Координация и в сътрудничество и взаимодействие с останалите секции на ИПИО;

• Организира и провежда курсове за обучение в предметната област на научната секция;
• Изготвя количествен и качествен анализ на академичния състав по изпълнение на научноизследователските задачи и анализ за обучението в докторантура на военнослужещи и цивилни служители/лица;

• Изготвя справки за публикационната дейност на академичния състав и справки при подготовка на Академията за институционална и програмна акредитация;
• Поддържа актуалността на информацията в Регистъра на научната дейност в Република България за академичния състав на Военна академия „Г. С. Раковски”, в Регистъра на завършилите студенти и докторанти и Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България.
• Разработва научноприложни методики, организира и провежда изследвания за подпомагане развитието на академичния състав и обучението в докторантура във Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, самостоятелно и/или съвместно с други обучаващи звена от Академията;
• Провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;
• Участва в провеждането на научноизследователски и експертни форуми, курсове за обучение и квалификация в областта на отбраната и националната сигурност.


beenhere

За контакти:

Ръководител на научна секция „Научна дейност, развитие на научния състав и докторанти“
Проф. д-р Максим Карев
телефон 26 675
главен асистент д-р Атанаска Попова
телефон 26 675
асистент Мария Неновска; глевен експерт Евгения Нанева
телефон 26 512

beenhere

Контакти ИПИО

Полк. доц. д-р Живо Петров
тел. +359 2 92 26 518