Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“

Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“ e първично звено в Института за перспективни изследвания за отбраната за провеждане на научни и научноприложни изследвания в областта разработване на доктрини, концепции и извличане на поуки от практиката. Целта е научно-експертно осигуряване на процеса на разработване на доктрини и концепции за осигуряване програмите и плановете за развитие и оперативно използване на Въоръжените сили (ВС) на Р България. Секцията подпомага анализа и прилагането на резултатите от изследванията в обучението във Военна академия „Г. С. Раковски“ и тренировките от Програмата за подготовка и учения на ВС, както и подготовката за участие на ВС в операции.

Мисия, функции, задачи

Мисия

Мисията на секцията е да създава, адаптира и прилага научноизследователски и приложни инструменти и експертиза за научноекспертно осигуряване на Министерството на отбраната, Българската армия и Военна академия „Г. С. Раковски“, в областта на разработване на концепции и доктрини и поуки от практиката.

Основни функции

• Събира, анализира, предоставя и публикува знание за подпомагане разработването и прилагането на доктрини и концепции за изграждане, подготовка и оперативно използване на Въоръжените сили на Р България при изпълнение на основните мисии.
• Извършва научно съпровождане и оказва методическа помощ в процеса на извличане и прилагане на поуки от практиката в МО и БА и Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Поддържа база данни, като събира, анализира, систематизира и публикува опита и поуките от практиката за изграждане на административни и отбранителни способностите и използването на въоръжените сили;
• Извършва, в областта на своята компетентност, научни изследвания чрез научноизследователски проекти на ИПИО, Военна академия „Г. С. Раковски“, МО, Българската армия, други структури от въоръжените сили, съюзни и коалиционни формати;
• Разработва, апробира и прилага, научноприложни инструменти в системата за научните изследвания на секцията, Института и Академията;
• Разработва поуки от практиката за усъвършенстване работата на Военна академия „Г. С. Раковски“ и развитие на плановете и програмите за обучение;
• Изгражда и поддържа връзки в системата за командване и управление на ВС на Р България, както със съюзни центрове за поуки от практиките и центрове за върхова експертиза на НАТО, ЕС и държави-членки;
• Популяризира опита в публикации и участие в научноизследователски и експертни форуми, курсове за обучение и квалификация.

Основни задачи

• Подпомага извършването на анализи в процеса на разработване и актуализиране на концепции и доктрини в МО и БА и Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Провежда научно съпровождане и оказва методическа помощ за разработването и актуализирането на концепции и доктрини в МО и БА и Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Разработва модели и методики за изследване на ефективността при изграждането на способности в системата за отбрана и национална сигурност;
• Провежда изследвания за поддържане в актуалност на модела за извличане и прилагане на поуки от практиката в МО и БА и Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Провежда научно съпровождане и методическа помощ в процеса на разкриване, анализиране, формулиране, прилагане и споделяне на опита от поуки от практиката в МО и БА и Военна академия „Г. С. Раковски“;
• Извършва наблюдения, идентифицира уроци, изготвя предложения за тяхното прилагане и споделяне в системата за отбрана и национална сигурност;
• Изследва, обобщава, разпространява и популяризира опита от трансформацията на Въоръжените сили, чрез усъвършенстване процеса на извличане и прилагане на поуки от практиката, в рамките на НАТО и ЕС
• Организира и участва във форуми за споделяне на опита, в рамките на Въоръжените сили на Република България, НАТО и ЕС;
• Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, самостоятелно и/или съвместно с други обучаващи звена от Академията;
• Провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;
• Участва в провеждането на научноизследователски и експертни форуми, курсове за обучение и квалификация в областта на отбраната и националната сигурност.

beenhere

Контакти ИПИО

Полк. доц. д-р Живо Петров
тел. +359 2 92 26 518


За контакт:

Началник на Научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“

Полк. доц. д-р Зарко Здравков