Научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“

Научна секция „Стратегически изследвания“ е звено за провеждане на научни, научноприложни изследвания и разработване на дългосрочни прогнози на развитието на военнополитическите, стратегическите, доктриналните, концептуалните, социалните и организационните аспекти на отбраната и сигурността, за прилагане на резултатите в усъвършенстването на учебните програми и планове на военна академия „Г. С. Раковски“.

Мисия, функции, задачи

Мисия

Мисията на секцията е да провежда научни изследвания, да изготвя анализи и прогнози в областта на отбраната и националната сигурност за подпомагане разработването и прилагането на политики, доктрини, концепции, програми и планове за развитие и използване на въоръжените сили и за повишаване ефективността на учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“.

Основни функции

• Провеждане научни и научно-приложни изследвания на стратегическата среда за сигурност и влиянието на промените върху развитието на нормативната уредба на системата за отбрана и национална сигурност, изграждането и използването на въоръжените сили;
• Провеждане на научни изследвания, анализи и прогнозиране на основни тенденции в развитието на националната и съюзните политики за отбрана и сигурност;
• Провеждане научно-приложни изследвания в областта на управлението, строителството, подготовката и използването на Въоръжените сили на Р България и подпомагане разработването на доктрини, концепции, програми и планове за тяхното развитие;
• Организиране и извършване на социологически изследвания в структурите на въоръжените сили и Българската армия;
• Участие в научни изследвания и научноизследователски проекти на ИПИО със структури от въоръжените сили и Българската армия;
• Участие в национални и съюзни научноизследователски проекти в областта на отбраната и националната сигурност;
• Провеждане научни и научноприложни изследвания, анализи и предложения за усъвършенстване на плановете, програмите и качеството на обучението във ВА „Г. С. Раковски“.

Задачи

• Изследва и анализира промените в средата за сигурност в региона и света за подпомагане адаптирането и разработване на нови национални концептуални и доктринални документи;
• Изследва влиянието на предизвикателствата, рисковете и заплахите за националната сигурност върху изграждането и използването на способности на въоръжените сили за противодействие;
• Разработва методики за изследване, преглед, анализ и оценка на планирането и използването на политиката и способностите в системата за отбрана и национална сигурност;
• Изследва процесите на изграждане и използване на съюзни способности в НАТО и ЕС, на национални способности на държавите-членки и Партньорите възможности за прилагане на добри практики в изграждането и използването на способностите на Въоръжените сили на Р България;
• Изследва процесите на преглед, планиране, изграждане и адаптиране на способностите на въоръжените сили, включително и приноса на Р България към изграждане и използване на способностите на НАТО и ЕС;
• Предоставя научноприложно и методическо осигуряване на процесите на преглед и разработване на политики, стратегии, доктрини и концепции за развитието и трансформацията на въоръжените сили;
• Изготвя научни и експертни анализи, прогнози и оценки за развитие на предизвикателствата, рисковете и заплахите за националната сигурност и влиянието им върху изграждане и използване на способностите на въоръжените сили;
• Предоставя научноприложни методики за изследвания на оценки развитието на организационната структура и системата за командване и управление на въоръжените сили;
• Разработва научноприложни методики, организира и провежда на социологически изследвания във Въоръжените сили и Българската армия;
• Разработва научноприложни методики, организира и провежда изследвания за реализацията на випускниците и оценява конкурентоспособността на Военна академия „Г. С. Раковски“ в националната система за образование;
• Разработва научноприложни методики, организира и провежда изследвания на качеството на обучението във Военна академия;
• Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, самостоятелно и/или съвместно с други обучаващи звена от Академията;
• Провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.
• Участие в провеждането на научноизследователски и експертни форуми, курсове за обучение квалификация в областта на отбраната и националната сигурност;
• Предоставя информация в секция „Поуки от практиката“ за изграждане и поддържане на база данни за систематизиране, съхранение и използване на поуките и опита от изграждане на способностите и използване на въоръжените сили.

beenhere

Контакти ИПИО

Професор д.н. Митко Стойков
тел. +359 2 92 26 671


beenhere

За контакт: 
Началник на Научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“
Полк. доц. д-р Иво Радулов