Научна секция „Военноисторически изследвания“

Научна секция ,,Военноисторически изследвания“ е научноизследователско звено от състава на Институт ,,Перспективни изследвания за отбраната“ (ИПИО), провеждащо научни изследвания в областта на военната  и военнополитическата история. Към секцията и към Научна секция ,,Доктрини, концепции и поуки от практиката“ функционира Лаборатория ,,Военна история и поуки от практиката“, в която се развиват различни проекти и научноприложни изследвания в областта на военната и военнополитическата история, за разработването на доктрини и концепции и за извличането на поуки от практиката.  

Мисия, функции, задачи

Мисия

Мисията на секцията е да служи като основен национален център за научно изследване на военната история, за предоставяне на специализирана военноисторическа експертиза, за провеждане на обучение и следдипломна квалификация по военна история в Академията, за подпомагане военно-патриотичното възпитание в Българската армия и на подрастващото поколение.

Задачи

 1. Изследва войните и военните конфликти с участието на въоръжените сили и Българската армия;
 2. Изследва историческите традиции във военната политика, стратегия, оперативно изкуство, строителство и развитие на Въоръжените сили на България;
 3. Изследва военноисторическия опит и традиции на Българската армия и прилагането им за развитие на военната теория и практика;
 4. Участва в планирането и провеждането на учебния процес по военна история във ВА „Г. С. Раковски“;
 5. Предоставя специализирана експертиза за военно-патриотичното възпитание на военнослужещите и гражданите;
 6. Провежда изследване и предоставяне на научна експертиза за подпомагане съхранението и утвърждаването на воинските традиции, ценности, ритуали и символи на Българската армия;
 7. Предоставя експертиза за популяризиране на военноисторическото наследство и бойната слава на Българската армия;
 8. Предоставя специализирана научна експертиза за противодействие на опити за фалшификация на националното военноисторическо наследство;
 9. Предоставя военноисторическа експертиза по проблеми на националната военна история за различни потребители;
 10. Участва в учебния процес във Военна академия „Г. С. Раковски“, самостоятелно и/или съвместно с други обучаващи звена от Академията;
 11. Провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми;
 12. Предоставя информация в секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката“ за изграждане и поддържане на база данни за систематизиране, съхранение и използване на поуките и опита от историята на въоръжените сили и Българската армия;
 13. Организира и провежда национални и международни научни форуми по проблеми на военната и военнополитическата история
 14. Участва в научни изследвания и научноизследователски проекти на ИПИО със структури от въоръжените сили и Българската армия;
 15. Участва в национални и съюзни научноизследователски проекти в областта на военната история, отбраната и националната сигурност;
 16. Провежда научни и научноприложни изследвания, анализи и предложения за усъвършенстване на плановете, програмите и качеството на обучението във ВА „Г. С. Раковски“.

Курсове

– Подготовка на архивисти

Реализирани проекти

 1. Българската армия в Първата световна война
 2. История на Сухопътните войски в България.
 3. История на българското военно разузнаване.
 4. Разработване на лекции, мултимедийни продукти и документални филми на военноисторическа тематика от програмата за занятия по вътрешна информация с военнослужещите от Българската армия през учебната 2018 г.
 5. Учебник ,,Военнополитическа история на България“ през 2023 г.
beenhere

Контакти ИПИО

Полк. доц. д-р Живо Петров
тел. +359 2 92 26 518


conference
beenhere

За контакт:
Началник на Научна секция „Военноисторически изследвания“
Доц. д-р Стоян Николов
телефон 26 538