Доцент д-р Стоян Николов – История на България.

Доцент в Научна секция „Военна история и патриотично възпитаниеˮ


Образование

 • 1998 г. – 2004 г., Висше образование, ОКС бакалавър по специалността: ,,История“, бакалавър по специалности: „История“ и „Учител по история“; специализация ,,История на Русия“ – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София;
 • 2004 г. – 2007 г., Висше образование, ОКС магистър по специалността: ,,История“, специализация „Нова и съвременна българска история“ – “ – СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. София;
 • 2007 г. – 2010 г., ОНС „доктор“, редовна форма на обучение, област на висше образование 2. „Хуманитарни науки“, професионално направление 2.2. „История и археология“ – СУ ,,Св. Климент Охридски“, научен ръководител доц. д-р Веселин Янчев;
 • 26.07.2010 г. – „Доктор“, 05.03.06, История на България;

Курсове

 • 2016 г. Експерт по чл. 96, ал. 4 от ЗКН; №127/09.08.2016; № 12 Експертност в област – български архиви от периода на Освобождението до Втората световна война; № 13 б) Експертност в област – колекции от исторически интерес за периода на Третата българска държава.
 • 2019 г. The Resilience through Civil Preparedness Pilot Course, 2019
 • 2022 г. Стратегически курс, ВА „Г. С. Раковски”- гр. София.

Кариерно развитие

 • 2010 – 2013 г. Старши експерт в Национален военноисторически музей, Дирекция ,,Научноизследователска и експозиционна дейност; държавен служител; придобит ранг – IV младши – от 2010 г. до 2013 г.;
 • 2013 – 2019 г. Главен асистент в Национален военноисторически музей, Научна група, Завеждащ период ,,Балкански войни“- от 2013 г. до 2019 г.;
 • 2019 – 2022 г. Главен асистент в Научна секция ,,Военна история и патриотично възпитание“, Институт ,,Перспективни изследвания за отбраната“, Военна академия „Г. С. Раковскиˮ – от 2019 г.
 • 2022 г. Доцент в Научна секция ,,Военна история и патриотично възпитание“
 • 2022 г. Доцент, ръководител на Научна секция ,,Военноисторически изследвания“.

Публикации

 • Неизвестни документи за съдбата на българските военнопленници в Сърбия и Гърция след Първата световна война. – Македонски преглед, ISSN 0861-2277, кн. 4, 2004, с. 91–106.
 • Съдбата на българите в Солун преди и по време на Балканските войни (1912 – 1913 г.). – Македонски преглед, ISSN 0861-2277, кн. 2, 2008, с. 53–84.
 • Пленените българи през 1915 г. – Военноисторически сборник, ISSN – 0204-4080, 2016, кн. 1, с. 71–78.
 • Книга на база дисертационен труд. Забравените герои. Пленническият въпрос от войните на България 1885 – 1918 г.
 • Пропагандните образи на Втората световна война във фронтовите вестници, съхранявани в Националния военноисторически музей. – Великите сили, Балканите и България през Втората световна война. Сборник доклади от международна научна конференция. София, 2016, ISBN 978-954-2903-26-0, с. 361 – 368.
 • Българските пленници след Първата световна война. – България и Българската армия между двете световни войни. Сборник със студии и статии. София, 2020, ISBN 978-954-392-594-0, с. 93-111.
 • Монография. Българската конница 1878–1912 г. София: Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“, 2021, ISBN 978-619-7478-77-8, 310 стр.

Езикови познания

 • Руски език.