ФКЩ

Category

Факултет „Командно-щабен“

Издигане на ролята и мястото на Факултета като водещ център за висше образование, квалификация и научно-приложни изследвания в областта на отбраната посредством адаптация на предоставяния пакет от знания, умения и експертиза към националните изисквания и международните стандарти; Мотивиране и използване на академичния състав, като основа за научно и експертно осигуряване, в изграждането и усъвършенстването на...
Read More
Обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности в професионалните направления „Военно дело” и  „Национална сигурност”, и за образователна и научна степен „доктор”. Да планира, организира и провежда ефективен учебен процес със слушателите и студентите, в съответствие с утвърдените учебни планове и програми.Да организира и провежда учебно-методическа дейност, като развива и...
Read More
1 2