ФКЩ

  • Основни цели на факултета

    Издигане на ролята и мястото на Факултета като водещ център за висше образование, квалификация и научно-приложни изследвания в областта на отбраната посредством адаптация на предоставяния пакет от знания, умения и експертиза към националните изисквания и международните стандарти; Мотивиране и използване на академичния състав, като основа за научно и експертно осигуряване, в изграждането и усъвършенстването на…

  • Функции и задачи на ФКЩ

    Функции и задачи на ФКЩ

    Обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности в професионалните направления „Военно дело” и  „Национална сигурност”, и за образователна и научна степен „доктор”. Да планира, организира и провежда ефективен учебен процес със слушателите и студентите, в съответствие с утвърдените учебни планове и програми. Да организира и провежда учебно-методическа дейност, като развива…