ФКЩ

Category

Факултет „Командно-щабен“

Запазване и повишаване на качеството на академичния състав, като се подобрят моралните, финансови и професионални условия за просперитет, конкуренция и мотивация в интерес на развитие на знания, умения и способности; Актуализиране на учебните програми на специалностите от професионалните направления, като резултат от разширяване обхвата, поддържане и усъвършенстване на способности за генериране и обмен на нови...
Read More
Непрекъснато актуализиране, обогатяване и разширяване на тематиката и съдържанието на учебните програми, разнообразяване на формите и методите за повишаванена качеството и ефективността на обучението;Разширяване на предметната област, обогатяване на тематиката и методологията, повишаване на качеството и значително нарастване на практическата приложимост на научно-приложните изследвания на академичния състав и обучаемите;Непрекъснато усъвършенстване на обучението и повишаване на...
Read More
Издигане на ролята и мястото на Факултета като водещ център за висше образование, квалификация и научно-приложни изследвания в областта на отбраната посредством адаптация на предоставяния пакет от знания, умения и експертиза към националните изисквания и международните стандарти; Мотивиране и използване на академичния състав, като основа за научно и експертно осигуряване, в изграждането и усъвършенстването на...
Read More
Обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности в професионалните направления „Военно дело” и  „Национална сигурност”, и за образователна и научна степен „доктор”. Да планира, организира и провежда ефективен учебен процес със слушателите и студентите, в съответствие с утвърдените учебни планове и програми.Да организира и провежда учебно-методическа дейност, като развива и...
Read More
1 2