Функции и задачи на ФКЩ

 1. Обучение за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалности в професионалните направления „Военно дело” и  „Национална сигурност”, и за образователна и научна степен „доктор”.
 • Да планира, организира и провежда ефективен учебен процес със слушателите и студентите, в съответствие с утвърдените учебни планове и програми.
 • Да организира и провежда учебно-методическа дейност, като развива и прилага нови форми и методи на обучение.
 • Да създава условия за развитие на академичния състав, повишаване образователната, научната и професионалната му квалификация.

2. Научни и научноприложни изследвания в областта на военното дело, националната сигурност, комуникационната и компютърната техника.

 • Да придобива, съхранява и развива нови знания и експертиза в областите на военното дело, националната сигурност, комуникационната и компютърната техника;
 • Да популяризира, издава и публикува резултатите от научната и научноизследователската дейност;
 • Да организира и участва в научни форуми, провеждани във висшите училища, войските или други институции в страната и чужбина.

3. Следдипломна квалификация на офицери и граждански лица (от страната и чужбина), както и служители от държавната и местна администрация и юридически лица.

 • Да поддържа постоянни контакти с потребителите на кадри в интерес на адекватността на обучението и квалификацията.
 • Да провежда активни изследвания за потребностите на пазара на труда и предлага адекватни образователни и квалификационни услуги за граждански лица в областта на сигурността и отбраната.
 • Да поддържа и развива регионалния център за обучение по логистика, и „CISCO мрежова академия“ с цел оптимизиране на системата за подготовка и квалификация на български и чуждестранни офицери и граждански лица.

4. Обучение и подготовка на органите на държавната и местната власт за действия при бедствия и катастрофи и при терористични и кибер заплахи.

 • Да организира и провежда курсове, учения и тренировки с органите на държавната и местната власт за действия при бедствия, аварии и катастрофи и при терористични и кибер заплахи.
 • Да изследва функционалността на органите за управление на държавната и местна администрация в областта на сигурността и разработва препоръки за нейното повишаване

5. Академично сътрудничество

 • Да поддържа контакти със сродни висши училища, институти и организации по проблемите на обучението, развитието и прилагането на информационните технологии в областите на науката и образованието.
 • Да организира изследване и анализиране на водещи практики и внедряване на иновациите в обучението, посредством участие на преподавателите, слушателите, студентите и докторантите в научни форуми, съвместни учения и тренировки с граждански и военни структури от страната и чужбина.

6. Създаване, поддържане и осигуряване на необходимите условия за качествено и организирано провеждане на учебния процес, и административната дейност във Факултета.

 • Да планира, организира, контролира и отчита учебния процес и всички дейности провеждани във Факултета.
 • Да извършва актуализиране на базата данни за в „Системата за управление на качеството на обучение” във Факултета.
 • Да изгражда, поддържа и развива учебно-материална база, осигурява в материално и техническо отношение, подготовката и провеждането на учебния процес и научната дейност, и осъществява документално-административното обслужване на слушателите, студентите и специализантите във Факултета.