Образователна дейност

Учебната документация във Факултета е разработена на базата на приети в Академията стандарти и процедури за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация.

Квалификационните характеристики са разработени съвместно с потребителите на кадри и утвърдени от министъра на отбраната.

Учебните планове са утвърдени от министъра на отбраната и са съгласувани с министъра на образованието и науката. Учебният план в направление „Военно дело“ се разработва по изисквания, определени с Наредба на Министерския съвет.

Учебни програми, в които са определени модулите, темите, формите на обучение и контрол.

Ежегоден график на учебния процес в който са планирани основните мероприятия, графика на занятията и извънаудиторната дейност – приема се от АС.

Действащата учебна документация се анализира и обновява периодично, като се взема предвид мнението на обучаемите и на потребителите на кадри.

През 2016 и 2017 година по заявка на потребителите на кадри бяха разработени, приети и утвърдени два анекса към учебните планове в професионално направление „Военно дело“, редовна и задочна форма на обучение, с което беше усъвършенстван модела на обучение и актуализирани квалификационната характеристика и учебното  съдържание.

От учебната 2018/2019 година в професионално направление „Национална сигурност” обучението се осъществява по нови учебни планове и програми.

Административната и учебно-плановата документация на курсовете е съгласувана със заявителите, като  нейната актуализация е постянен процес.

Използвани учебни форми в учебния процес

Във факултета и катедрите има непрекъснат стремеж за прилагане на съвременни форми на обучение:

  • провеждане на лекции-дискусии, наред с класическите академични лекции;
  • провеждане на компютърно-подпомагани учения и симулации – разширява се спектърът и количеството на решаваните задачи в дадено учение (провеждат се и на английски език);
  • наред с “класическите” семинари и дискусии – провеждане на “кръгла маса”;
  • организиране и провеждане на теоретико-приложни конференции по основните дисциплини на специализациите (Оперативно изкуство, Тактика и др.);
  • организиране и провеждане на изследвания и експерименти по време на командно-щабните учения и щабните тренировки – по актуални проблеми на тактиката и оперативното изкуство.