Акредитация на ФКЩ

Факултет „Командно-щабен” обучава за придобиване на:

 • ОНС „доктор”;
 • ОКС „магистър”;
 • за придобиване и повишаване квалификация.

В рамките на институционалната и програмната акредитация на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, факултет „Командно-щабен“ е акредитиран по 7 специалности за придобиване на ОКС магистър и по 7 програми за придобиване на ОНС „доктор“.

Обучение за придобиване на ОНС „доктор”:

За придобиване на ОНС „доктор”, Факултетът осъществява обучение в три области на висшето образование:

 • „Сигурност и отбрана”;
 • „Природни науки, математика и информатика”;
 • „Технически науки”.

в четири професионални направления:

 • „Военно дело”;
 • „Национална сигурност”;
 • „Информатика и компютърни науки”;
 • „Комуникационна и компютърна техника”.

по осем специалности:

 • „Организация и управление на Въоръжените сили”;
 • „Военно приложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата”;
 • „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации”;
 • „Организация и управление извън сферата на материалното производство” с отрасли:
  • „Логистика на сигурността и отбраната”;
  • „Стратегически комуникации”;
 • „Сигурност във въздухоплаването”.
 • „Киберсигурност”;
 • „Информатика”;
 • „Автоматизирани системи за обработка на  информация и управление”;
 • „Комуникационни мрежи и системи ”.

Обучение за придобиване на ОКС „магистър”:

Дейността си факултетът провежда в съгласно изискванията на регулираната професия „Офицер на оперативно ниво”, в съответствие с държавните изисквания и по утвърден учебен план и програми.

За придобиване на ОКС „магистър” Факултетът осъществява обучение в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, в професионалните направления „Военно дело” и „Национална сигурност”.

Специалност от професионално направление „Военно дело”:

 • „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” със специализации – от 2013 г. :
 • Сухопътни войски
 • Военновъздушни сили
 • Военноморски сили
 • Логистика
 • Комуникационни и информационни системи
 • Административни процеси и дейности

Специалности от професионално направление

„Национална сигурност”:

 • Логистика на сигурността и отбраната
 • Защита на населението и критичната инфраструктура
 • Управление при извънредни ситуации и защита на населението с три специализации:

а) Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи

б) Индустриална и енергийна сигурност

в) Екологична сигурност

 • Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната
 • Сигурност във въздухоплаването
 • Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма
 • Енергийна сигурност и управление на околната среда
 • Киберсигурност

Курсове за следдипломна квалификация – общо – 35 курса

За длъжностна квалификация – 17, от тях 1 на английски език

(от тях командни 5, щабни 9 и специализирани 3)

За допълнителна  квалификация, целеви – 18, от тях 1 на английски език.

About the author

ФКЩ