Основни задачи на ФКЩ

  • Непрекъснато актуализиране, обогатяване и разширяване на тематиката и съдържанието на учебните програми, разнообразяване на формите и методите за повишаванена качеството и ефективността на обучението;
  • Разширяване на предметната област, обогатяване на тематиката и методологията, повишаване на качеството и значително нарастване на практическата приложимост на научно-приложните изследвания на академичния състав и обучаемите;
  • Непрекъснато усъвършенстване на обучението и повишаване на квалификацията чрез усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни и информационни форми и методи, включително за повишаване на качеството и цялостно осигуряване на дистанционното и задочното обучение, както и на самоподготовката на обучаемите;
  • Разширяване и обогатяване формите и участието на академичния състав и обучаемите в изследвания за подпомагане формирането и реализацията на политиката за сигурност и отбрана, програмите, плановете и проектите за изграждане и развитие на отбранителните способности на въоръжените сили;
  • Активно участие в националното и международното академично сътрудничество и взаимодействие за обогатяване на връзките и отношенията в националната и съюзните системи за сигурност и отбрана чрез повишено участие в научни програми и проекти, разширяване на взаимноизгодното сътрудничество с международни обществени и академични среди;
  • Разнообразяване и обогатяване на форматите и тематиката на публикациите и изданията, задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието с национални и международни специализирани и научни издания с цел решително повишаване на броя и качеството на издаването и разпространението на интелектуалните продукти на Факултета;
Следваща>>