Визия на ФКЩ

Запазване и повишаване на качеството на академичния състав, като се подобрят моралните, финансови и професионални условия за просперитет, конкуренция и мотивация в интерес на развитие на знания, умения и способности;

Актуализиране на учебните програми на специалностите от професионалните направления, като резултат от разширяване обхвата, поддържане и усъвършенстване на способности за генериране и обмен на нови знания и умения в областта на сигурността, отбраната и въоръжените сили;

Приоритетност на приема в редовна формана обучение в професионално направление „Военно дело”;

Участие в обучение по докторски програми на английски и френски език;

Разработване на учебни програми за съвместно обучение с чуждестранни висши училища за разширяване на контактите и регионалното сътрудничество в областта на обучението във военнодело;

Усъвършенстване на инфраструктурата и учебно-материалната база в съответствие с изискванията за обучение, квалификация и научни изследвания, осигуряващи пълноценна реализация на обучаемите и изпълнение на мисията и задачите на факултета;

Изграждане и усъвършенстване на интегрирана информационна среда за модерно обучение и научни изследвания и достигане на пълния потенциал на дистанционната форма за обучение на студенти с широко използване на информационните технологии.