Основни цели на факултета

Издигане на ролята и мястото на Факултета като водещ център за висше образование, квалификация и научно-приложни изследвания в областта на отбраната посредством адаптация на предоставяния пакет от знания, умения и експертиза към националните изисквания и международните стандарти;

Мотивиране и използване на академичния състав, като основа за научно и експертно осигуряване, в изграждането и усъвършенстването на отбранителните способности на въоръжените сили, като се създават условия за изпреварващо развитие на способностите му чрез обмен по Програма „Еразъм+“ и специализации във водещи висши училища;

Разширяване на възможностите за предоставяне на изпреварваща потребностите теоретична подготовка и повишаване на квалификацията на обучаващи се военнослужещи и цивилни служители от въоръжените сили, Министерството на отбраната и други министерства и ведомства от сектора за сигурност и отбрана;

Съответстващо на стандартите в обучението повишаване на изискванията към осигуряването на обучението, квалификацията и научните изследвания чрез усъвършенстване на инфраструктурата и учебно-материалната база на Факултета.