Факултет „Национална сигурност и отбрана“

Факултет “НСО” е основно учебно и научно звено на Военна академия “Георги Стойков Раковски”.

Факултетът осъществява научни и приложни изследвания на системите за защита на националната сигурност и за отбрана на страната. Реализира програми за образование в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“. Обучава, подпомага и осигурява придобиването на образователната и научна степен „доктор“ в професионалните направления „Национална сигурност“, „Военно дело“ и „Психология“. Провежда курсове за следдипломна квалификация.

Катедри

Факултетен съвет
ВИЗИЯ

Да се обучава ръководния състав на държавата и въоръжените сили в национален формат и в същото време – в интернационален контекст, е политически далновидно, стратегически важно и морално отговорно. Този подход дава на нацията лидери, които са възпитани в национална среда, познават отлично не само въоръжените сили, но и “дневния ред” на българското общество и имат психологически и морални качества, които съответстват на характера на нацията.

Факултет „Национална сигурност и отбрана“ обединява теорията и практическия опит за оценка на средата на сигурност, ръководството на отбраната и въоръжените сили, мениджмънта на ресурсите в сигурността и използването на въоръжените сили с цел изграждането на бъдещите лидери в страната.


ЦЕЛИ
 1. Утвърждаване на ролята на факултета в системата за образование и квалификация на ВА “Г. С. Раковски”.
 2. Създаване на условия за развитие на учебните програми за ОКС бакалавър и свързване на магистърските програми с реалните потребности, определени в Стратегическия преглед на сигурността и отбраната.
 3. Повишаване на възможностите на обучаемите за професионална реализация в полето на държавното управление и ръководството на въоръжените сили.
 4. Балансирано развие и усъвършенстване на системата за обучение във факултета.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ФАКУЛТЕТА
 1. Обучава военни и цивилни лидери на теорията и практиката на управлението на отбраната и въоръжените сили и за работа в многонационални екипи, съвместими с изискванията на НАТО и ЕС;
 2. Подготвя експерти, осигуряващи взаимодействие и съвместна работа на министерствата и ведомствата, държавната администрация и органите на местното самоуправление с компетентности за решаване на задачи по защитата на общите и националните интереси в структурите на НАТО, ЕС и организациите с регионално и национално значение за сигурността;
 3. Провежда научни изследвания за развитие на областите на висшето образование 9. “Сигурност и отбрана” и 3. „Социални, стопански и правни науки”;
 4. Предоставя експертиза в подкрепа на политиката за сигурност на правителството, отбранителната политика на министерството на отбраната, ръководството на въоръжените сили и системата за командване и управление;
 5. Участва в обществения и международния дебат по въпросите на сигурността, поддържането на мира и гражданско-военните отношения за осигуряване на прозрачност и доверие между участниците на двустранна, регионална и съюзна основа.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ
 • Повишаване на ефективността на уч. процес.
 • Непрекъснато актуализиране на учебните материали.
 • Създаване на условия за справедливо разпределение на учебното натоварване.

КУРСОВЕ ПРОВЕЖДАНИ ОТ ФАКУЛТЕТА

Курсове за длъжностна и допълнителна квалификация, провеждани на български език

 1. „Стратегически курс“– редовно обучение
 2. „Стратегически курс“ – дистанционно обучение
 3. „Щабен курс за офицери от всички родове войски“
 4. „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“
 5. „Управление на личния състав във военни формирования“
 6. „Управление на човешките ресурси в отбраната“
 7. „Публична администрация на отбраната“
 8. „Връзки с обществеността“ – І ниво
 9. „Връзки с обществеността“ – ІІ ниво
 10. „Гражданско-военно сътрудничество”
 11. „Постоянен семинар с ръководния състав“
 12. „Национално ориентирана подготовка за офицери завършили чуждестранни военни университети, колежи и академии на стратегическо ниво“
 13. „Отбранително-мобилизационна подготовка“
 14. „Управление при кризи“
 15. „Психологически операции“
 16. „Антикорупция“
 17. „Консултанти по адаптация“
 18. „Противодействие на съвременния тероризъм“

Курсове за длъжностна и допълнителна квалификация, провеждани на английски език

 1. „Стратегически курс” – редовно обучение на английски език
 2. „Усъвършенстване подготовката на щабни офицери”
 3. „Оперативно планиране в НАТО (по директивата Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive – COPD)”
 4. „Гражданско-военно сътрудничество (CIMIC) в многонационални операции”
 5. „Стратегически комуникации

Поддържани партньорски отношения

Водещи университети и институти, с които се обменят учебни програми и лектори;
Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността по програмата „Партньорство за мир“, политиката на НАТО по образованието и подготовката на въоръжените сили във формата на ЕАСП и други.

Акредитация

Факултет „Национална сигурност и отбрана“ притежава Международен сертификат LLOYD’S REGISTER““в съответствие със стандарт ISO 9001:2015