Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

Катедрата е ангажирана с концептуалните основи на мениджмънта, управлението на ресурсите,  публичната администрация и администрирането на дейностите в сектора за сигурност.

Провежда учебен процес и научно-изследователска дейност по „Организация и управление извън сферата  на материалното производство“, отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“, разширява и интегрира икономическите знания в съвременната среда за сигурност. Формира знания и умения за творческо и ефективно управление на ресурсите за отбрана в национален и коалиционен контекст.

Предоставя научна експертиза по икономика и мениджмънт в сигурността и отбраната за институциите в държавата, министерството на отбраната и на Българската армия, и на други структури от сектора за сигурност и органи на местната власт.

Магистърска програма

Мениджмънт на сигурността и отбраната
Акредитация – 02.07.2014 г., с решение от 02.07.2008 г. (протокол № 155) на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност;
Професионално направление: „Национална сигурност и отбрана“;
Задочна форма на обучение

Учебни дисциплини

Административен мениджмънт
Административна поддръжка на многонационални операции
Въведение в икономиката
Защита на интелектуалната собственост
Измерване на ефективност и резултативност
Икономика на прехода
Икономика на публичния сектор
Икономическа политика и интеграция
Икономическа сигурност
Икономическа сигурност на корпорацията
Корпоративен маркетинг
Корупционни практики и превенция на корупцията
Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана
Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана и сигурност
Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната
Мениджмънт на риска
Мениджмънт на сектора за сигурност
Мениджмънт на човешките ресурси
Методи и системи за поддръжка на вземането на решения в мениджмънта
Нелоялна конкуренция
Организационно проектиране
Основи на аквизицията
Основи на маркетинга
Основи на международния икономикс
Основи на мениджмънта
Основи на мениджмънта на корпорацията
Основи на правото
Основи на финансовия мениджмънт
Правни аспекти на корпоративната сигурност
Публична администрация
Публична администрация на отбраната
Социална защита, осигуряване и застраховане
Стандартизация, качество и кодификация
Управление на проекти
Управление на човешките ресурси в корпорацията

Курсове

Мениджмънт на отбраната
Управление на човешките ресурси
Публична администрация на отбраната
Консултанти по адаптация
Организиране и възлагане на обществени поръчки
Антикорупция
Управление на личния състав във военни формирования
Аналитична поддръжка на трансформацията
Управление на знанията

Академичен състав


полковник доцент д-р Галин Райнов ИВАНОВ – началник на катедра
полковник доцент д-р Петър Ангелов СТОИЛОВ

подполковник главен асистент д-р Живко Иванов ЛАВЧЕВ
подполковник главен асистент д-р Кристина Митева МАДЖАРОВА

майор асистент д-р Любомир Росенов РАЙКОВ

професор д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА

доцент д-р Нелко Петров НЕНОВ
доцент д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА
доцент д-р Георги Младенов ЦВЕТКОВ

главен асистент д-р Нина Бончева БОТЕВА
главен асистент д-р Катя Любомирова ПЕЙЧЕВАполковник доцент д-р Галин Райнов ИВАНОВ – началник на катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”