Полковник доцент д-р Петко Петков

Дата и място на раждане:

09.04.1977 г., гр. Харманли

Служебен адрес:

Военна академия „Г. С. Раковски” – София
Факултет „Национална сигурност и отбрана”
Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”
1504, гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
сл. тел. (92) 26-533
e-mail: petko.petkov@rndc.bg

Образование:

 • 01.09.1996-17.08.2001 г. – ВВОВУ ”В. Левски” гр. В. Търново
  Образователно-квалификационна степен – магистър
  Гражданска специалност – Двигатели с вътрешно горене;
  Гражданска квалификация – машинен инженер;
  Военна специалност – Мотострелкови войски;
  Военна квалификация – Офицер от мотострелкови войски, военен инженер по експлоатацията на АТТ;
 • 01.09.2014 – 29.10.2015 г. – ВА „Г. С. Раковски” – гр. София слушател във Факултет „Командно-щабен”
  Специалност – „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво, специализация – Сухопътни войски“,
  Образователно-квалификационна степен – магистър “Военно дело”,
  Квалификация – офицер за оперативно ниво на управление
 • 14.03.2018 г. – ВА „Г. С. Раковски” – гр. София
  Образователно – научна степен – доктор, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“, област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, направление 9.2. „Военно дело”

Академично развитие:

 • 01.02.2016 г. – 31.01.2019 г. – ВА „Г. С. Раковски” – гр. София
  Длъжност – Докторант редовна форма на обучение в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”
 • 01.02.2019 г. – 30.04.2019 г. ВА „Г. С. Раковски” – гр. София
  Длъжност – Асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”
 • 01.05.2019 г. – сега – ВА „Г. С. Раковски” – гр. София
  Длъжност – Главен асистент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”
 • 22.05.2023 г. – сега – ВА „Г. С. Раковски” – гр. София
  Длъжност – Доцент в катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране”