Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“

Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“

Катедрата реализира програми за образование и курсове за квалификация. Oсъществява научни и приложни изследвания в теоретичните области и практиката на стратегическо ниво на управление.

Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ е водеща за магистърските специалности „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, за офицери, в направление „Военно дело“ и „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“, за студенти, в направление „Национална сигурност“. Катедрата провежда обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана“ по 10 задължителни учебни дисциплини („Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Военна стратегия“, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство на отбраната“, „Структури в сектора за сигурност и отбрана“, „Отбранително-мобилизационна подготовка“, „Управление при кризи и военни конфликти“, „Стратегии за сигурност и отбрана“, „Защита на сигурността и обществения ред“, „Контраразузнаване“) и над 10 избираеми дисциплини по различни аспекти.

Дейност на катедрата

Мисия на катедрата

Kатедрата осигурява задълбочена теоретична и специализирана подготовка на слушатели, специализанти, студенти и докторанти за формулиране и реализиране на отбранителната политика на правителството, оценяване на средата на сигурност, вземане на стратегически решения, планиране и използване на способностите за управление при кризи и отбрана на страната. Задачите на катедрата се осъществяват чрез специализирано обучение и извършване на научни изследвания в областта на сигурността и отбраната.

Цели на катедрата

1. Предоставяне на пакет от знания и умения на обучаемите в Академията, съответстващи на националните и международните стандарти в НАТО и Европейския съюз.
2. Системно поддържане на качеството на обучението и осигуряване на условия за развитие на академичния състав.
3. Осигуряване на експертна поддръжка на отбранителната политика на страната и управлението на Въоръжените сили.
4. Създаване на информационна среда за обучение и научни изследвания чрез развиване на способности за преподаване.

Задачи на катедрата

1. Изгражда компетентности на военните и цивилните лидери за решаване на проблеми на теорията и практиката на ръководството на отбраната и въоръжените сили, управлението при кризи и военни конфликти, и за работа в многонационални екипи, съответстващи на изискванията на НАТО.
2. Извършва научни и приложни изследвания и участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността и отбраната.
3. Организира провеждането на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.
4. Публикува материали по въпроси на националната сигурност и отбраната на Република България и допринася за повишаване информираността и разбирането на обществото по тези въпроси.
5. Участва в професионални форуми за дискусии по проблеми на националната и колективната отбрана на страната
6. Предоставя експертизи по конкретни въпроси при поискване от Министерството на отбраната.

Курсове за следдипломна квалификация

  • „Стратегически курс“* – в редовна и дистанционна форми на обучение;
  • „Национално ориентирана подготовка на офицери, завършили академии и колежи в чужбина на стратегическо ниво“;
  • „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“;
  • „Управление при кризи“ – за държавната администрация;
  • „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – за държавната администрация.
  • *Стратегическият курс, редовна форма на обучение, се провежда и на английски език, като е достъпен за обучение на чуждестранни граждани.

Академичен състав на катедрата

доц. д-р Никола Тодоров СТОЯНОВ – Ръководител на катедра
полковник доц. д-р Петко Иванов ПЕТКОВ – заместник – декан на ФНСО

подполковник гл. ас. д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ

подполковник гл. ас. д-р Теодоси Николаев МИХОВ
подполковник гл. ас. д-р Илиан Илиев СОТИРОВ

майор ас. Александър Станиславов ХАШЪМОВ

ас. Георги Христов ГЕОРГИЕВ
ас. Илия Борисов ТАБАКОВ

phone

Доц. д-р Никола Тодоров Стоянов – РЪКОВОДИТЕЛ на катедра “Политики, стратегии и отбранително планиране”