Катедра „Психология и лидерство“

Катедра „Психология и лидерство“

Катедра „Психология и лидерство“ е част от факултет „Национална сигурност и отбрана“.

Катедра „Психология и лидерство“ предлага специализирано образование в областта на психологията и публичните комуникации в сигурността и отбраната. Чрез образователния процес катедрата допринася за формирането и развитието на лидерската компетентност на слушателите, студентите и докторантите в Академията. Катедрата провежда научни и научноприложни изследвания в областите „Сигурност и отбрана“ и „Социални, стопански и правни науки“.

Цел, задачи и преподавани дисциплини

Цели на катедрата

Да допринася за реализиране на мисията и целите на Военна академия „Г. С. Раковски“ и факултет „Национална сигурност и отбрана“ по отношение на висшето образование, квалификацията и научноприложните изследвания в областите „Сигурност и отбрана“ и „Социални, стопански и правни науки“.
Да изгражда и актуализира комплекс от знания и умения в областта на психологията и публичните комуникации в сигурността и отбраната съобразно с национални и световни научни стандарти и международни стандарти на НАТО и Европейския съюз.
Да предоставя информационна среда за иновативно образование и научни изследвания.
Да осигурява научна експертиза в областта на психологията и публичните комуникации в сигурността и отбраната чрез развитие на академичния състав на катедрата.

Задачи на катедрата

Да провежда висококачествен учебен процес в бакалавърските и магистърските програми на Академията за придобиване на висше образование в акредитираните професионални направления, както и за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.2. Психология и 9.1. Национална сигурност.
Да подготвя лидери за ръководство на националната сигурност, отбраната на страната и въоръжените сили в съответствие с националните традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на Европейския съюз и НАТО.
Да подготвя офицери, цивилни служители и граждански лица за стратегическите и оперативните командни и управленски звена за реализиране на способностите на Въоръжените сили в съвместни и многонационални операции.
Да извършва научни и научно-приложни изследвания в областта на психологията и публичните комуникации в сигурността и отбраната и да участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността, отбраната и военното дело.
Да допринася за повишаване информираността на обществото по въпроси от областта на психологията и публичните комуникации в сигурността и отбраната.
Да организира професионални форуми за обсъждане на проблеми, свързани с психологията, лидерството и публичните комуникации.
Да съдейства за укрепване връзките на въоръжените сили с националните обществени и академични среди и за партньорство с органите и организациите от системата на националната сигурност.
Да участва в националното и международното академично сътрудничество в интерес на развитието на образованието и науката.
Да организира и провежда процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности.

Преподавани дисциплини

„Стратегическо лидерство“, „Стратегически комуникации“, „Военна психология и публични комуникации“, „Организационно поведение в сигурността и отбраната“, „Водене на преговори“, „Медия-тренинг за ръководители от системата за национална сигурност“ и др.
„Основи на публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Институционален и политически ПР“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“, „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Интернет комуникации и социални медии“, „Реторика и презентационни умения“, „Медиязнание и управление на медиите“, „Имиджмейкинг“, „Основи на рекламната комуникация“, „Визуални комуникации и др.
„Психология на личността“, „Социална психология“, „Трудова и организационна психология“, „Психологическо осигуряване на формированията в сигурността и отбраната“, „Управление на стреса“, „Психология на влиянието и вземането на решение“, „Лидерство и екипност в сигурността и отбраната“, „Професионален подбор по психологически показатели“, „Превенция на рисковото поведение“, „Психологически операции“, „Междукултурни комуникации”, „Авиационна психология“ и др.

Магистърски програми

Катера „Психология и лидерство“ ръководи образователния процес в магистърските програми „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ и „Психология в сигурността и отбраната“.

Курсове за следдипломна квалификация

„Психологически операции“
„Военно лидерство“
„Водене на преговори“
„Връзки с обществеността“ – първо и второ ниво
„Връзки с обществеността“ – за служители от държавната администрация
„Стратегически комуникации“

Академичен състав

полковник доц. д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ – началник на катедра
професор д. пс. н. Георги Стоянов КАРАСТОЯНОВ
майор ас. Катерина Стефанова ПАВЛОВА

майор ас. Ваклин Захариев КИРИЛОВ
доц. д-р Румяна Илиева КАРЕВА
доц. д-р Мила Иванова СЕРАФИМОВА
доц. д-р Сашо Драгиев ВОДЕНИЧАРСКИ
гл. ас. д-р Елица Николаева НИКОЛОВА
ас. Десислава Матеева ГРАМАТИКОВА

капитан Симеон Колев Маджаров – редовен докторант

За целите на образователния процес Катедрата привлича преподаватели от водещи в професионалните направления университети и експерти от Министерството на отбраната и Въоръжените сили.


Началник на катедра: полковник доц. д-р Димитър Янков ДИМИТРОВ