Публична защита на професор доктор Илин Александров Савов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Организация и управление на процеса на използване на трафични данни в борбата срещу престъпността“ за присъждане на научна степен „доктор на науките“, разработен от професор доктор Илин Александров Савов.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Петър Господинов Маринов

Дата: 27.10.2021 г.

Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“

Начало: 14:00 часа

Автореферат на професор доктор Илин Александров Савов

Рецензии:

Становища:

Дата: 27.09.2021 г.

гр. София