Катедра „ВВС и ПВО“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ е осъществява научноизследователска и учебна дейност, осигуряващи подготовката на експерти в професионалните направления „Военно дело” и „Национална сигурност”.

В катедрата ВВС и ПВО се извършва обучение и подготовка в следните направления:

  • Редовна и задочна форма на обучение на офицери (слушатели) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление „Военно дело”;
  • Редовна, задочна и дистанционна форма на обучение на граждански лица (студенти) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност”;
  • Квалификационни курсове в различни области на въздухоплаването;
  • Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по акредитирана докторска програма.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

„Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, специализация ВВС;
„Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.

Преподавани учебни дисциплини

Магистърската програма „Сигурност във въздухоплаването” е асемблирана около концепцията за разбиране на въздухоплаването и неговата сигурност, като резултат от функционирането на система от органи и организации за защита на националната сигурност, в това число и на изградените системи за авиационна сигурност и суверенитет над въздушното пространство на Република България. Обучението стартира с изучаването на дисциплината “Основи на въздухоплаването”, изграждаща необходимия фундамент за получаването на предвидените компетенции от обучаемите.
Акцентира се върху правната основа, регламентираща организацията на въздухоплаването, системните аспекти на сигурността във въздухоплаването, системата за управлението на въздушното движение и др. Част от дисциплините разширяват кръга от знания на обучаемите с различни аспекти на националната сигурност, създаващи допълнителна база и възможност за участие при решаване на определен въпроси, свързани с предлаганата квалификация.

Квалификационни курсове

Курсовете, провеждани от катедра „ВВС и ПВО” са насочени към различни структури от националната система за сигурност, както и граждански организации и държавни ведомства.
Курсовете са в следните области: основи на въздухоплаването; сигурност на въздухоплаването; планиране, координиране и оперативно използване ДУЛС; подготовка на офицери за нуждите на ВВС и др.

Изяви

Академичният състав на катедрата активно участва в различни национални и международни проекти и научни изяви.
В процеса на обучението по всяко направление е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от системата за сигурност във въздухоплаването и националната система за сигурност в сферата на използването на въздушното пространство.

Академичен състав

Полковник доцент д-р Петър Симеонов Христов +359 2 92 26 525
Полковник професор д.н. Димитър Илиев Недялков +359 2 92 26 637
Полковник доцент д-р Димитър Петров Караджинов +359 2 92 26 516
Полковник доцент д-р Росен Дончев Димитров +359 2 92 26 630
Подполковник доцент д-р Светослав Димов Славов +359 2 92 26 634
Доцент д-р Иван Истатков Русимов +359 2 92 26 526
Доцент д-р Любосвет Стойчев Стоев +359 2 92 26 630
Подполковник д-р Петрана Тошкова Кокудева +359 2 92 26 526
Майор д-р Маргарита Володиева Куманова +359 2 92 26 632
Майор асистент Андон Павлов Андонов +359 2 92 26 630
Майор асистент Кръстьо Сотиров Парасков +359 2 92 26 634
Професор д-р Иван Методиев Симеонов +359 2 92 26 632
Професор д-р Викенти Петров Спасов +359 2 92 26 640

Ръководство на ФКЩ

Декан на Факултет Командно-щабен е  полк. доц. д-р Димитър Караджинов

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник -декан на ФКЩ е
полк. доц. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26516

Работно време от понеделник до петък 08.00 до 17.00

Социални мрежиБлог на ФКЩ

Началник на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ е полк. доц. д-р Петър Симеонов Христов с телефон за контакти 02/92 26525