Катедра „ВВС и ПВО“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ е осъществява научноизследователска и учебна дейност, осигуряващи подготовката на експерти в професионалните направления „Военно дело” и „Национална сигурност”.

В катедрата ВВС и ПВО се извършва обучение и подготовка в следните направления:

  • Редовна и задочна форма на обучение на офицери (слушатели) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление „Военно дело”;
  • Редовна, задочна и дистанционна форма на обучение на граждански лица (студенти) за придобиване на образователна и квалификационна степен “магистър” в професионално направление “Национална сигурност”;
  • Квалификационни курсове в различни области на въздухоплаването;
  • Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по акредитирана докторска програма.

АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Преподавани дисциплини

Докторски програми

„Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” от професионално направление „Военно дело”, специализация ВВС;
„Сигурност във въздухоплаването” от професионално направление „Национална сигурност”.

Преподавани учебни дисциплини

Магистърската програма „Сигурност във въздухоплаването” е асемблирана около концепцията за разбиране на въздухоплаването и неговата сигурност, като резултат от функционирането на система от органи и организации за защита на националната сигурност, в това число и на изградените системи за авиационна сигурност и суверенитет над въздушното пространство на Република България. Обучението стартира с изучаването на дисциплината “Основи на въздухоплаването”, изграждаща необходимия фундамент за получаването на предвидените компетенции от обучаемите.
Акцентира се върху правната основа, регламентираща организацията на въздухоплаването, системните аспекти на сигурността във въздухоплаването, системата за управлението на въздушното движение и др. Част от дисциплините разширяват кръга от знания на обучаемите с различни аспекти на националната сигурност, създаващи допълнителна база и възможност за участие при решаване на определен въпроси, свързани с предлаганата квалификация.

Квалификационни курсове

Курсовете, провеждани от катедра „ВВС и ПВО” са насочени към различни структури от националната система за сигурност, както и граждански организации и държавни ведомства.
Курсовете са в следните области: основи на въздухоплаването; сигурност на въздухоплаването; планиране, координиране и оперативно използване ДУЛС; подготовка на офицери за нуждите на ВВС и др.

Изяви

Академичният състав на катедрата активно участва в различни национални и международни проекти и научни изяви.
В процеса на обучението по всяко направление е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от системата за сигурност във въздухоплаването и националната система за сигурност в сферата на използването на въздушното пространство.

Академичен състав

Полковник доцент д-р Росен Дончев Димитров +359 2 92 26 525

Полковник доцент д-р Светослав Димов Славов +359 2 92 26 634

Полковник професор д-р Петър Симеонов Христов +359 2 92 26 516

Полковник доцент д-р Петрана Тошкова Кокудева +359 2 92 26 526

Професор д.н. Димитър Илиев Недялков +359 2 92 26 637

Доцент д-р Димитър Петров Караджинов +359 2 92 26 618

Подполковник д-р Андон Павлов Андонов +359 2 92 26 630

Подполковник д-р Кръстьо Сотиров Парасков +359 2 92 26 634

Подполковник д-р Маргарита Володиева Куманова +359 2 92 26 632

Главен асистент д-р Елена Стойкова Стоянова +359 2 92 26 632


Началник на катедра „Военновъздушни сили и противовъздушна отбрана“ е полк. доц. д-р Росен Дончев Димитров