Kатедра „Военноморски сили“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Военноморски сили“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност, осигуряващи подготовката на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • осъществява редовна и задочна форма на обучение за придобиване на магистърска степен в професионално направлене “Военно дело”;
  • участва в обучение на студенти за придобиване на магистърска степен в професионално направление “Национална сигурност”;
  • участва в провеждане на квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

„Организация и управление на въоръжените сили“

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“

Преподавани учебни дисциплини

История на военноморското изкуство;
Основи на морската сигурност;
Командване и управление във ВМС;
Оперативно изкуство на ВМС;
Използване на формирования от ВМС в операциите;
Методика на подготовката във ВМС;
Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции;
Теория на военните организации;
Основи на управлението на военните организации;
Методологически основи на военнонаучните изследвания;
Риск базирано вземане на решение за морската безопасност и сигурност;
Теоретични основи на системите за наблюдение във ВМС;
Бойно използване на системите за наблюдение във ВМС;
Морска политика на Европейския съюз и НАТО;
Международно морско сътрудничество в сектора за сигурност;
Защита на морската транспортна система;
Защита на морската критична инфраструктура;
Логистично осигуряване на формированията от ВМС в операциите;
Съвременни аспекти в технологичното развитие на корабното оборудване на ВМС;
Автоматизирани системи за командване и управление във ВМС;
Корабни системи за боен мениджмънт.

Квалификационни курсове

Изяви

Академичният състав на катедрата активно участва в различни национални и международни проекти и научни изяви.
В процеса на обучението е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от морската система за сигурност в сферата на използването на морското пространство.
Академичен състав от катедрата участва в разработване и реализиране на проекти в сферата на сигурността, опазването на околната среда и обучение на управленски кадри.
Представители на катедрата активно се включват в национални и международни спортни инициативи, от които са носители на национални рекорди и престижни отличия.

Академичен състав

капитан ІІ ранг д-р Тодор Димитров Димитров – главен асистент сл.тел. 02 92 26673
подполковник Цветан Георгиев Георгиев – старши преподавател сл.тел. 02 92 26651
о.р.к. адм. Георги Ангелов Георгиев – гост асистент сл.тел. 02 92 26622
о.р. к-н I ранг Валентин Венциславов Велков – асистент
проф. д.н. Георги Благов Торнев – гост преподавател сл.тел. 02 92 26673
о.р.в. адм. Румен Георгиев Николов– асистент гост преподавател сл.тел. 052 552 996
о.р. к. адм. Димитър Минев Денев– асистент гост преподавател сл.тел. 052 552 996

Ръководство на ФКЩ

Декан на ФКЩ
полк. проф. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник-декан
полк. проф. д-р Петър Христов

Телефон: +359 2 92 26516


Социални мрежиНовини ФКЩ

Началник на катедра „Военноморски сили”
к-н I ранг доц. д-р Красимир Петров Костадинов
сл. тел. 02 92 26635