Kатедра „Военноморски сили“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Военноморски сили“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност, осигуряващи подготовката на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • осъществява редовна и задочна форма на обучение за придобиване на магистърска степен в професионално направлене “Военно дело”;
  • участва в обучение на студенти за придобиване на магистърска степен в професионално направление “Национална сигурност”;
  • участва в провеждане на квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

„Организация и управление на въоръжените сили“

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“

Преподавани учебни дисциплини

История на военноморското изкуство;
Основи на морската сигурност;
Командване и управление във ВМС;
Оперативно изкуство на ВМС;
Използване на формирования от ВМС в операциите;
Методика на подготовката във ВМС;
Бойна поддръжка и осигуряване на морските операции;
Теория на военните организации;
Теоретични основи на системите за наблюдение във ВМС;
Методология на изследванията за развитие на способности на ВМС;
Защита на морската критична инфраструктура;
Морска политика на Европейския съюз и НАТО;
Правно-нормативни аспекти на морската дейност;
Съвременни технологии на военноморската дейност;
Таргетинг в операциите;
Корабни системи за боен мениджмънт;
Правила за поведение в морските операции;
Съвременни аспекти в технологичното развитие на корабното оборудване на ВМС;
Архитектура на системата за командване и управление във ВМС.

Квалификационни курсове

Изяви

Академичният състав на катедрата активно участва в различни национални и международни проекти и научни изяви.
В процеса на обучението е предвидено участие в научни конференции, посещения в конкретни обекти, даващи възможност на обучаемите на практика да анализират и оценят диалектическите връзки между различните елементи от морската система за сигурност в сферата на използването на морското пространство.
Академичен състав от катедрата участва в разработване и реализиране на проекти в сферата на сигурността, опазването на околната среда и обучение на управленски кадри.
Представители на катедрата активно се включват в национални и международни спортни инициативи, от които са носители на национални рекорди и престижни отличия.

Академичен състав

Капитан I ранг доцент д-р Красимир Петров Костадинов – 02 9226635
Подполковник Цветан Георгиев Георгиев – 02 9226651
Капитан II ранг Живко Стефанов Йорданов – 02 9226622
Майор Димитър Христов Йончев – 02 9226673
о.р. к-н I ранг Валентин Венциславов Велков – 02 9226673
ц. сл. Нина Йорданова Пешева
ц. сл. Румен Кирилов Димитров


Началник на катедра „Военноморски сили”
к-н I ранг доц. д-р Красимир Петров Костадинов