Катедра „Сухопътни войски“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Сухопътни войски“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • осъществява редовна и задочна форма на обучение за получаване на магистърска степен в професионалните направления “Военно дело” и “Национална сигурност”;
  • провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда курсове за квалификация на цивилни служители за противодействие на радикализацията и тероризма;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

„Организация и управление на въоръжените сили”

Магистърски програми

• „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“
• „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ от професионално направление „Национална сигурност“

Дисциплини по професионално направление "Военно дело"

Сухопътни операции, Командване, управление и служба на щабовете, Използване на маневрените формирования от Сухопътните войски в операциите, Бойно използване на артилерията в операциите, Специални операции, разузнаване и електронна война, Подготовка и водене на операциите от маневрените формирования, Методика на бойната подготовка на маневрените формирования от Сухопътни войски, Разузнаване, Методика на разузнавателната подготовка, Специални операции, Електронна война, Подготовка и водене на бойните действия от артилерията, Огнева поддръжка, Планиране на цели в операциите

Дисциплини по професионално направление„Национална сигурност“:

Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана, Теоретични основи на тероризма и антитероризма, История на тероризма, Противодействие на радикализацията, Сигурност на комуникациите (наземни, въздушни, морски, информационни), Управление на антитерористичната дейност, Използване на формированията и структурите от системата за сигурност а при противодействие на тероризма, Специализирани методи и подходи за противодействие на тероризма, Планиране и организиране на антитерористични операции, Междуинституционално сътрудничество, Оръжия на тероризма и защитата от тях, Информационна сигурност, Технически системи за сигурност, Противодействие на техническото проникване до защитена информация

Квалификационни курсове по професионално направление „Военно дело“:

„Командири на батальони и дивизиони от Сухопътните войски“, „Планиране на сухопътни операции”, “Курс за офицери от разузнавателните и специалните формирования и органите за управление на разузнаването и специалните сили“, „Офицери от щаб на механизирани формирования от Сухопътните войски“, „Офицери артилеристи от щабовете на дивизиони, механизирани бригади и артилерийски полкове“, „Целеобразуване и целеразпределение в операциите – Targeting процес”, „Оперативно-щабен курс“, „Подготовка на офицери от сухопътни войски за участие в ОПМ“

Курсове в направление„Национална сигурност“:

Противодействие на екстремизма и радикализацията

Академичен състав

полк. доц. д-р Атанас Ставрев Атанасов 02/92 26524
полк. доц. д-р Димитър Стефанов Ташков 02/92 26503
полк. доц. д-р Емил Маринов Енев 02/92 26516
полк. доц. д-р Росен Георгиев Геров 02/92 26625
полк. доц. д-р Калин Веселинов Градев 02/92 26623
полк. доц. д-р Петър Господинов Маринов 02/92 26620
майор д-р Йордан Методиев Петков 02/92 26626
майор Мартин Николов Христов 02/92 26621
майор д-р Радослав Будинов Чалъков 02/92 26523
майор Ивайло Иванов Хинов 02/92 26523
майор Христо Александров Георгиев 02/92 26626
майор Лъчезар Петьов Русеков 02/92 26621

Ръководство на ФКЩ

Декан на ФКЩ
полк. проф. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник-декан
полк. проф. д-р Петър Христов

Телефон: +359 2 92 26516


Социални мрежиНовини ФКЩ

Началник на катедра „Сухопътни войски“ е полк. доц. д-р Атанас Ставрев Атанасов с телефон за контакти 02/92 26524