Катедра „Сухопътни войски“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Сухопътни войски“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • осъществява редовна и задочна форма на обучение за получаване на магистърска степен в професионалните направления “Военно дело” и “Национална сигурност”;
  • провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда курсове за квалификация на цивилни служители за противодействие на радикализацията и тероризма;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

„Организация и управление на въоръжените сили”

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“
„Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ от професионално направление „Национална сигурност“

Дисциплини по професионално направление „Военно дело“

Сухопътни операции
Командване, управление и служба на щабовете
Използване на механизираните и танковите формирования от Сухопътните войски в операциите
Основи на Targeting процеса
Използване на формированията в операции по поддържане на мира и противодействие на тероризма
Използване на артилерията в операциите на Сухопътните войски
Подготовка на операциите от маневрените формирования
Водене на операциите от механизирани и танкови формирования
Методика на подготовката на механизираните и танкови формирования
Архитектура на системата за командване и управление при провеждането на многонационални операции
Разузнаване
Методика на разузнавателната подготовка
Специални операции
Електронна война
Артилерията в боя
Огнева поддръжка от артилерията в операциите
Подготовка на артилерийските формирования
Targeting в операциите
Специализирани методи и подходи за противодействие на тероризма
Планиране и организиране на противодействието на тероризма
Специални разузнавателни средства
Тактика на ПВО на Сухопътни войски
Административно-правни основи на командно-управленските процеси в Сухопътните войски
Разузнаване в интерес на сигурността на страната
Функционална система за динамичен таргетинг и TST
Използване на TOPFAS – OPT при планиране на операциите
Основи на разузнаването
Разузнаване в операциите
Теория на специалните операции
Подготовка и провеждане на специални операции
Основи на електронното разузнаване
Основи на електронната война
Въоръжеи сили на страните от ЮИ Европа и Черноморския регион
Методика на ТСП на формированията за разузнаване
Разузнавателно-информационно осигуряване на съвместни операции
Използване на ССО в съвместни операции
Методика на специалната подготовка на ССО
Участие на ССО в многонационални операции
Подготовка и водене на ЕВ в съвместни операции
Методика на подготовката на формированията за ЕР и ЕВ
Съвместно използване на сили и средства за ЕР и ЕВ в операциите
Водене на ЕВ в операции на сухопътен компонент

Дисциплини по професионално направление„Национална сигурност“:

Организация на основните формирования и структури в сектора за сигурност и отбрана, Теоретични основи на тероризма и антитероризма, История на тероризма, Противодействие на радикализацията, Сигурност на комуникациите (наземни, въздушни, морски, информационни), Управление на антитерористичната дейност, Използване на формированията и структурите от системата за сигурност а при противодействие на тероризма, Специализирани методи и подходи за противодействие на тероризма, Планиране и организиране на антитерористични операции, Междуинституционално сътрудничество, Оръжия на тероризма и защитата от тях, Информационна сигурност, Технически системи за сигурност, Противодействие на техническото проникване до защитена информация

Квалификационни курсове по професионално направление „Военно дело“:

„Командири на батальони и дивизиони от Сухопътните войски“, „Планиране на сухопътни операции”, “Курс за офицери от разузнавателните и специалните формирования и органите за управление на разузнаването и специалните сили“, „Офицери от щаб на механизирани формирования от Сухопътните войски“, „Офицери артилеристи от щабовете на дивизиони, механизирани бригади и артилерийски полкове“, „Целеобразуване и целеразпределение в операциите – Targeting процес”, „Оперативно-щабен курс“, „Подготовка на офицери от сухопътни войски за участие в ОПМ“, „Работа с „Инструмент за планиране на операции“ – Оperations Planning Tool (OPT) от системата за планиране на операции и анализ – TOPFAS”

Курсове в направление„Национална сигурност“:

Противодействие на екстремизма и радикализацията

Академичен състав

Полковник доцент д-р Атанас Ставрев Атанасов 02/92 26524
Полковник доцент д-р Димитър Стефанов Ташков 02/92 26503
Полковник професор д-р Емил Маринов Енев 02/92 26515
Полковник доцент д-р Калин Веселинов Градев 02/92 26623
Полковник доцент д-р Петър Господинов Маринов 02/92 26620
Подполковник доцент д-р Йордан Методиев Петков 02/92 26626
Подполковник д-р Радослав Будинов Чалъков 02/92 26523
Подполковник д-р Ивайло Иванов Хинов 02/92 26523
Подполковниик д-р Христо Александров Георгиев 02/92 26626
Подполковник д-р Мартин Николов Христов 02/92 26621
Майор Лъчезар Петьов Русеков 02/92 26621
Майор Димо Анастасов Иванов 02/9226620


Началник на катедра „Сухопътни войски“ е полк. доц. д-р Атанас Ставрев Атанасов