Катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • осъществява редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за получаване на магистърска степен в професионалните направления “Военно дело” и “Национална сигурност”;
  • провежда квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провежда курсове за квалификация на цивилни служители от държавната и местна администрация за управление на ресурси при кризи от невоенен характер;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

Организация и управление на въоръжените сили
Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации
Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата

Магистърски програми

Магистърска програма „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“.

Магистърски програми в професионално направление „Национална сигурност“ :
„Защита на населението и критичната инфраструктура“;
„Индустриални, енергийна и климатична сигурност“.
„Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура”
„Защита на населението и критичната инфраструктура“ – изнесено обучение на Военна академия „Г. С. Раковски” в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Дисциплини по професионално направление „Военно дело“

„Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътни войски“
„Ядрена, химическа и биологическа защита на операциите на Сухопътни войски“
„Защита на населението и критичната инфраструктура“
„Инженерно осигуряване на боя“
„Инженерно осигуряване на операциите“
„Организация на използването и управлението на инженерните EOD органи и подразделения в БА“
„Тактика на формированията за ЯХБЗ“
„Управление на опазването на околната среда“
„Изясняване и оценка на ядрената, химическа и биологическа обстановка“

Дисциплини по професионално направление„Национална сигурност“

Специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“:
„Заплахи за населението от техногенен и природен характер“
„Защита на населението и инфраструктурата“
„Управление при извънредни ситуации“
„Екологична сигурност“
„Енергийна сигурност“
„Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации“
„Управление на риска“
„Изясняване и оценка на екологичната обстановка“
„Институционални структури за управление при БАК“
„Непрекъсваемост на процеси и дейности в индустрията и енергетиката“
„Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката“
„Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт“
„Комуникационна инфраструктура“
„Енергетика“
„Енергиен мениджмънт“
„Управление в преносната и разпределителните електрически системи при ИС“
„Управление и ръководство на проекти“
„Защита на критичната индустриална и енергийна инфраструктура“
„Oценка на екологичната обстановка и управление на околната среда“
„Радиоекология“
„Технически средства за идентифициране и защита от техногенни заплахи“

Специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“
„Заплахи за населението и инфраструктурата“
„Защита на населението и инфраструктурата“
„Институционални структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи“
„Управление при извънредни ситуации“
„Екологична сигурност“
„Енергийна сигурност“
„Управление на риска“
„Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации“
„Отбранително-мобилизационна подготовка“
„Геопространствено осигуряване“
„Изясняване и оценка на екологичната обстановка“

Избираеми учебни дисциплини

Специалност „Индустриална, енергийна и климатична сигурност“:
„Методи и средства за детекция, идентификация и мониторинг“
„Защита от лъчения“
„Евакуация от сгради и обекти“
„Взривни технологии при АСР“
„Обезвреждане и унищожаване на невзривени бойни припаси“
„Управление ръководство на проекти“
„Експлозивни явления“
„Управление на околната среда“
„Ликвидиране на последствията след екологични инциденти“
„Радиоекология“
„Международни хуманитарни дейности“
„Овладяване и преодоляване на последствията след екологични инциденти“
„Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката“
„Институционални структури за управление в индустрията и енергетиката“
„Интелигентни охранителни технологии и решения“
„Аварийно възстановителни работи на електроенергийната система при ИС“
„Управление на възстановителни дейности след БАК“
„Медицинско осигуряване при извънредни ситуации“
„Правна регламентация при извънредни ситуации“
„Обезвреждане и унищожаване на невзривени боеприпаси“
„Управление на сигурността при водене на преговори“
„Електрически транспортни средства“
„Енергийни иновации и електрическа мобилност“

Специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“
„Овладяване и преодоляване последствията след екологични инциденти“
„Методи и средства за детекция, интендификация и мониторинг“
„Средства за защита на населението“
„Международни хуманитарни дейности“
„Обезвреждане и унищожаване на невзривени боеприпаси“
„Взривни технологии в аварийно-спасителни работи“
„Опазване на околната среда“
„Правна регламентация при извънредни ситуации“
„Радиоекология“
„Корупционни практики и превенция на корупцията“
„Управление и ръководство на проекти“
„Управление на сигурността при водене на преговори“
„Интелигентни охранителни технологии“

Квалификационни курсове

За офицери:
Защита на населението при бедствия– продължителност 1 седмица;
Щабен специализиран курс за офицери от инженерни войски– продължителност 2 седмици;
Опазване на околната среда – продължителност 2 седмици.

За държавната администрация:
Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации – продължителност 2 седмици.

Изяви

За повишаване на възможностите за управление на междуведомствени модулни формирования във Военна академия, съвместно със структури на МВР е създаден “Учебен център за обучение при извънредни ситуации”.
В периода 2011 – 2013 г катедрата участва в европейски проект HOME/2010/CIPS/AG/019 „Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport cip activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increase of the protection capacity of key cip objects in Bulgaria”.
В периода 2012 – 2015 г. катедрата участва в национални проекти BG051PO001-3.1.07-0007 – “Разработване и актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността в съответствие със специфичните потребности на пазара на труда” и BG051PO001-4.3.04-0010 – “WEB-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд.

Участия на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” в учения и тренировки:

1. През 2018 г. катедра „МИС” разработи и проведе едностранно, едностепенно, експериментално, съвместно, компютърно подпомаганото учение „Съвместни усилия” между Военна академия „Г. С. Раковски”, Столична община и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

2. През 2018 г. катедра „МИС” и участва в разработването и провеждането на компютърно подпомагано тристепенно командно-щабно учение „ЕСЕН 18” съвместно с Дирекции от Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната; Съвместно командване на силите с командванията на видовете Въоръжени сили; Щабове на формирования и формирования от Съвместното командване на силите и видовете въоръжени сили, на тема „Защита на суверенитета и териториалната цялост на Република България”.

3. През 2019 г. катедра „МИС” разработи и участва в провеждането на едностранно, едностепенно, тактическо, експериментално, съвместно, междуведомствено учение „БУРЯ – 2019” на Столична община, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР и Военна академия „Г. С. Раковски”.

4. През 2019 г. катедра „МИС” разработи и проведе едностранно, двустепенно, експериментално, компютърно подпомаганото учение „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ – 2019”, съвместно учение на Военна академия „Г. С. Раковски”, Столична община и Ситуационният център на Съвета по сигурност при Министерския съвет. 5. През 2022 г. катедра „МИС” разработи и проведе съвместна щабна тренировка на тема: Дейност на областния щаб на област София за изпълнение на плана за защита при бедствия след възникване на обща авария в АЕЦ „Козлодуй”.

Академичен състав

Полковник професор д-р Георги Петров Георгиев 02/92 26645
Полковник доцент д-р Димитър Ганчев Недевски 02/92 26646
Полковник доцент д-р Светослав Любомиров Велев 02/92 26528
Полковник доцент д-р Иван Симеонов Марков 02/92 26659
Подполковник гл. ас. д-р Данаил Тодоров Петев 02/92 26645
Доцент д-р Христо Илиев Филипов 02/92 26627
Доцент д-р Мирослав Вергилов Димитров 02/92 26678
Доцент д-р Даниела Трифонова Балева 02/92 26628
Главен асистент д-р Даниела Величкова Дуганова 02/92 26659
Асистент Йото Тихомиров Йотов 02/92 26628


Началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ е полковник професор д-р Георги Петров Георгиев