Катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • осъществява редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за получаване на магистърска степен в професионалните направления “Военно дело” и “Национална сигурност”;
  • провеждат квалификационни курсове за офицери от оперативните и тактическите звена за командване и управление;
  • провеждат курсове за квалификация на цивилни служители от държавната и местна администрация за управление на ресурси при кризи от невоенен характер;
  • провежда обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по акредитирани докторски програми.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

Организация и управление на въоръжените сили
Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации
Организация и управление извън сферата на материалното производство
Военноприложни аспекти на защитата на населението и инфраструктурата на държавата

Магистърски програми

Магистърска програма „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“.

Магистърски програми в професионално направление „Национална сигурност“ :
„Защита на населението и критичната инфраструктура“;
„Управление при извънредни ситуации и защита на населението“ с три специализации – „Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи“, „Екологична сигурност“, „Индустриална и енергийна сигурност“.

Дисциплини по професионално направление "Военно дело"

„Инженерно осигуряване на операциите на Сухопътни войски“
„Ядрена, химическа и биологическа защита на операциите на Сухопътни войски“
„Защита на населението и критичната инфраструктура“
„Инженерно осигуряване на боя“
„Инженерно осигуряване на операциите“
„Организация на използването и управлението на инженерните EOD органи и подразделения в БА“
„Тактика на формированията за ЯХБЗ“
„Управление на опазването на околната среда“
„Изясняване и оценка на ядрената, химическа и биологическа обстановка“

Дисциплини по професионално направление„Национална сигурност“

Специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“:
Заплахи за населението от техногенен и природен характер
Защита на населението и инфраструктурата
Управление при извънредни ситуации
Екологична сигурност
Енергийна сигурност
Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации
Управление на риска
Изясняване и оценка на екологичната обстановка
Институционални структури за управление при БАК
Непрекъсваемост на процеси и дейности в индустрията и енергетиката
Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката
Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт
Комуникационна инфраструктура

Специалност „Енергийна сигурност и управление на околната среда“:
Енергетика
Енергийна сигурност
Енергиен мениджмънт
Непрекъсваемост на процеси и дейности в индустрията и енергетиката
Управление в преносната и разпределителните електрически системи при ИС
Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации
Управление и ръководство на проекти
Защита на критичната индустриална и енергийна инфраструктура
Екологична сигурност
Oценка на екологичната обстановка и управление на околната среда
Радиоекология
Технически средства за идентифициране и защита от техногенни заплахи

Специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“
Заплахи за населението и инфраструктурата
Защита на населението и инфраструктурата
Институционални структури за управление при бедствия, аварии и катастрофи
Управление при извънредни ситуации
Екологична сигурност
Енергийна сигурност
Управление на риска
Ресурсно осигуряване на защитата при извънредни ситуации
Отбранително-мобилизационна подготовка
Геопространствено осигуряване
Изясняване и оценка на екологичната обстановка

Избираеми учебни дисциплини

Специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението“:
Методи и средства за детекция, идентификация и мониторинг
Защита от лъчения
Евакуация от сгради и обекти
Взривни технологии при АСР
Обезвреждане и унищожаване на невзривени бойни припаси
Управление ръководство на проекти
Експлозивни явления
Управление на околната среда
Ликвидиране на последствията след екологични инциденти
Методи и средства за детекция, идентификация и мониторинг
Радиоекология
Международни хуманитарни дейности

Специалност „Енергийна сигурност и управление на околната среда“:
Овладяване и преодоляване на последствията след екологични инциденти
Взривни технологии при АСР
Международни хуманитарни дейности
Управление на веригата на стойността в индустрията и енергетиката
Институционални структури за управление в индустрията и енергетиката
Интелигентни охранителни технологии и решения
Аварийно възстановителни работи на електроенергийната система при ИС
Управление на възстановителни дейности след БАК
Медицинско осигуряване при извънредни ситуации
Правна регламентация при извънредни ситуации
Обезвреждане и унищожаване на невзривени боеприпаси
Управление на сигурността при водене на преговори
Електрически транспортни средства
Енергийни иновации и електрическа мобилност

Специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“
Овладяване и преодоляване последствията след екологични инциденти
Методи и средства за детекция, интендификация и мониторинг
Средства за защита на населението
Международни хуманитарни дейности
Обезвреждане и унищожаване на невзривени боеприпаси
Взривни технологии в аварийно-спасителни работи
Опазване на околната среда
Правна регламентация при извънредни ситуации
Радиоекология
Корупционни практики и превенция на корупцията
Управление и ръководство на проекти
Управление на сигурността при водене на преговори
Интелигентни охранителни технологии

Квалификационни курсове

За офицери:
Защита на населението при бедствия– продължителност 1 седмица;
Щабен специализиран курс за офицери от инженерни войски– продължителност 2 седмици;
Опазване на околната среда – продължителност 2 седмици;
Работа с модули „Отчет на ресурсите от резерва” и „Кандидати” от автоматизирана система за управление на човешките ресурси – продължителност 1 седмица;
Работа с автоматизирана система за управление на човешките ресурси „Рожен-Витоша” – продължителност 1 седмица.

За държавната администрация:
Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации – продължителност 2 седмици;
Превенция и ограничаване на последствията от бедствия – продължителност 1 седмица, на английски език;
Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации – с продължителност 1 седмица, на английски език.

Изяви

За повишаване на възможностите за управление на междуведомствени модулни формирования във Военна академия, съвместно със структури на МВР е създаден “Учебен център за обучение при извънредни ситуации”.
В периода 2011 – 2013 г катедрата участва в европейски проект HOME/2010/CIPS/AG/019 „Development of tools needed to coordinate inter-sectoral power and transport cip activities at a situation of multilateral terrorist threat. Increase of the protection capacity of key cip objects in Bulgaria”.
В периода 2012 – 2015 г. катедрата участва в национални проекти BG051PO001-3.1.07-0007 – “Разработване и актуализиране на образователни програми в сферата на сигурността в съответствие със специфичните потребности на пазара на труда” и BG051PO001-4.3.04-0010 – “WEB-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд.

Академичен състав

полк. доц. д-р Димитър Ганчев Недевски 02/92 26646
полк. доц. д-р Георги Петров Георгиев 02/92 26645
полк. доц. д-р Светослав Любомиров Велев 02/92 26528
подп. гл. ас. д-р Иван Симеонов Марков 02/92 26659
подп. гл. ас. д-р Данаил Тодоров Петев 02/92 26645
доц. д-р Христо Илиев Филипов 02/92 26627
доц. д-р Любомир Павлов Витанов 02/92 26628
доц. д-р Мирослав Вергилов Димитров 02/92 26678
гл. ас. д-р Даниела Трифонова Балева 02/92 26628
гл. ас. д-р Даниела Величкова Дуганова 02/92 26659
гл. ас. Лъчезар Кирилов Милушев
асистент д-р Румяна Михайлова Братанова

Ръководство на ФКЩ

Декан на ФКЩ
полк. проф. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник-декан
полк. проф. д-р Петър Христов

Телефон: +359 2 92 26516


Социални мрежиНовини ФКЩ

Началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ е полк. доц. д-р Георги Петров Георгиев с телефон за контакти 02/92 26645