Катедра „Логистика“

Цели и задачи на катедрата

Катедра „Логистика” е създадена на първи април 2001 година на базата на обединението на обучаващите до този момент логистични кадри във Военна академия катедри – „Тил”, „АБТТ” и „Въоръжение”.

Целта на катедра „Логистика“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • Обучава слушатели в редовна и задочна форма на обучение в професионално направление „Военно дело”;
  • Обучава студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в професионално направление „Национална сигурност”;
  • Обучава докторанти в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” в научно направление „Военно дело” и научно направление „Национална сигурност“;
  • Провежда курсове с различна продължителност, в рамките на системата за следдипломната квалификация за военнослужещи, цивилни служители и граждански лица от държавната администрация.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

В катедра “Логистика” като първично звено през периода 2003-2022 са обучени над 25 докторанта в редовна, задочна и свободна форма на обучение, които след това успешно защитават своите дисертации в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, в научно направление:
„Военно дело” по докторска програма “Организация на управлението на въоръжените сили”;
„Национална сигурност“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (отрасъл „Логистика на сигурността и отбраната).

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ – специализация „Логистика”;
„Логистика на сигурността и отбраната”;
„Международна логистика и транспорт”.

Дисциплини по професионално направление „Военно дело“

Военна логистика
Логистично осигуряване на формированията в операциите
Основи на многонационалната логистика в операциите
Системи за планиране и управление на логистичното осигуряване в операциите
Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия
Логистично осигуряване на формированията от СВ в операциите
Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите
Логистично осигуряване на формированията от ВМС в операциите
Снабдяване на войските с материални средства в операциите
Снабдяване на войските с въоръжение и бойни припаси в операциите
Здравословни и безопасни условия на труд
Поддръжка на техниката в операциите
История на военната логистика в България
Военна инфраструктура
Медицинско осигуряване на формированията в ОПМ
Организация на поддръжката на БТ и АТ
Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси

Снабдяване с ГСМ
Придвижване и транспортиране на войските
Метрология, стандартизация и кодификация
LOGFAS
Съвременни системи въоръжение и техника
Управление на здравната система
Основи на производствената логистика
Система за логистични доклади „LOGREP“
Съюзна система „ADAMS за планиране и контрол на развръщането на многонационални сили
Съюзна система CORSOM за планиране и управление на придвижването и транспортирането на многонационални сили в театър на операциите

Дисциплини по професионално направление„Национална сигурност“

Основи на логистиката на сигурността и отбраната
Основи на дистрибуцията
Транспорт и придвижване
Логистика на сигурността и отбраната в многонационална среда
Логистичен мениджмънт
Информационни системи в логистиката на сигурността и отбраната
Поръчки и закупуване в логистиката
Здравословни и безопасни условия на труд
Системен анализ в логистиката
Поддръжка на материалните средства
Логистична инфраструктура
Моделиране на логистичните процеси
Производствена логистика
Метрология, стандартизация и кодификация
Управление на здравеопазването
История на военната логистика
Съвременни системи въоръжение и техника
Снабдяване с горива и смазочни материали
Технологичен трансфер и технологично оборудване
Инвестиционни проекти в логистиката на сигурността и отбраната
Управление на жизнения цикъл в логистиката на сигурността и отбраната
Медицинско осигуряване при извънредни ситуации
Сигурност в транспорта
Стрелково оръжие, контрол на взривните вещества и боеприпасите

Квалификационни курсове

За реализиране на намеренията за повишаване на квалификацията през 2005 година се откри, с помощта на Република Франция, Регионален център за обучение по логистика, като са постигнати следните резултати:
Обучени са повече от 850 български офицери, сержанти и войници, както и чуждестранни офицери от Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Македония и Хърватска;
Създадена е система от краткосрочни курсове, чрез които целенасочено се развиват професионални умения, необходими за конкретна длъжност, съчетани с курсове за целева квалификация за придобиване на конкретни знания и умения;
Подготвят се висококвалифицирани кадри с придобити компетенции за усъвършенстване структурата, организацията и реални възможности за надграждане на националната логистична система и постигане на оперативна съвместимост с НАТО;
Професионално са подготвени специалисти за работа в логистичните структури на НАТО, способни да работят в многонационална среда;
Подготвени са логистични кадри за работа със системите „LOGFAS”, „LOGREP”, „ADAMS”, „CORSOM” и „EVE”.

Провеждани от катедрата курсове:
Курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО”;
Курс за целева квалификация на сержанти и войници „Подготовка на оператори за работа със съюзна система ADAMS за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в театър на операциите на НАТО”
Курс за следдипломна квалификация на български специализанти „Съюзна система CORSOM (Coalition, Reception, Staging & Onward movement) за планиране и управление на коалиционно приемане, разполагане и последващо придвижване на многонационални сили в театъра на операцията”
Курс за следдипломна квалификация на български и чуждестранни специализанти „Съюзна система EVE (Effective Visible Execution) за управление на транспортния поток в театър на операциите на НАТО“
Курс за длъжностна квалификация на офицери „Съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP”
Курс за допълнителна квалификация на сержанти и войници „Подготовка на оператори за работа със съюзна логистична система на доклади в НАТО – LOGREP”
Курс за подготовка на логистични офицери за участие в ОПМ;
Курс „Подготовка на експерти за планиране и управление поддръжката на съюзнически сили от Република България като страна домакин” – за подготовка на експерти от държавната и местната администрация и юридически лица.

Изяви

Катедра „Логистика“ развива много добри и ползотворни отношения със сродните катедри в УНСС и НВУ, активно участва в национални и международни конференции. Преподаватели от катедрата взеха участие в успешното завършване на 5 национални и европейски проекта. Катедра „Логистика“ поддържа много добри взаимоотношения с Училището по логистика в град Бурж, Република Франция и Военната академия в град Варшава, Република Полша с акцент разширяване обхвата на курсовете по основните модули на системата на НАТО “LOGFAS”, възможности за обмен на учебни планове и програми, както и обмен на обучаеми и преподаватели.

Професионализма на научно преподавателския състав на катедрата се доказва и от разработените през годините учебници, теоретични разработки, доктрини и документи свързани с основните функционални области на логистиката. Основните специалисти участващи в разработването на Национална публикация на въоръжените сили на Република България НП – 4 „Доктрина за логистиката“ и съпътстващите логистични доктрини са от състава на катедра „Логистика“.

Академичен състав

Полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов 02/9226640
Полковник доцент доктор Севдалин Иванов Спасов 02/9226653
Полковник доцент доктор Ивайло Илиев Ралев 02/9226641
Полковник доцент доктор Георги Маринчев Маринов 02/9226567
Подполковник доктор Димитър Гошев Кирилов 02/9226567
Подполковник Николай Александров Радославов 02/9226640
Майор Марин Тодоров Глушев 02/9226638
Професор доктор Мирослав Стефанов Димитров 02/9226542
Доцент доктор на науките Румен Димитров Пенчев 02/9226639
Доцент доктор Любен Николов Димитров 02/9226653
Главен асистент доктор Димитър Велчев Велчев 02/9226638


Началник на катедра „Логистика“ е полковник доцент доктор Румен Върбанов Христов.