Катедра „Логистика“

Цели и задачи на катедрата

Катедра „Логистика” е създадена на първи април 2001 година на базата на обединението на обучаващите до този момент логистични кадри във Военна академия катедри – „Тил”, „АБТТ” и „Въоръжение”.

Целта на катедра „Логистика“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • Обучава слушатели в редовна и задочна форма на обучение в професионално направление „Военно дело”;
  • Обучава студенти в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение в професионално направление „Национална сигурност”;
  • Обучава докторанти в област на висшето образование “Сигурност и отбрана” в научно направление „Военно дело” и научно направление „Национална сигурност“;
  • Провежда курсове с различна продължителност, в рамките на системата за следдипломната квалификация за военнослужещи, цивилни служители и граждански лица от държавната администрация.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

В катедра “Логистика” като първично звено през периода 2003-2017 са обучени над 20 докторанта в редовна, задочна и свободна форма на обучение, които след това успешно защитават своите дисертации в област на висшето образование “Сигурност и отбрана”, в научно направление :
„Военно дело” по докторска програма “Организация на управлението на въоръжените сили”;
„Национална сигурност“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство” (отрасъл „Логистика на сигурността и отбраната.

Магистърски програми

„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ – специализация „Логистика”;
„Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ – специализация „Логистика”;
„Логистика на сигурността и отбраната”;
„Международна логистика и транспорт”.

Дисциплини по професионално направление "Военно дело"

Военна логистика
Логистично осигуряване на формированията в операциите
Основи на многонационалната логистика в операциите
Системи за планиране и управление на логистичното осигуряване в операциите
Основи на логистиката в мирновременната дейност на формированията от Българската армия
Логистично осигуряване на формированията от СВ в операциите
Логистично осигуряване на формированията от ВВС в операциите
Логистично осигуряване на формированията от ВМС в операциите
Снабдяване на войските с материални средства в операциите
Снабдяване на войските с въоръжение и бойни припаси в операциите
Поддръжка на техниката в операциите
История на военната логистика
Военна инфраструктура
Медицинско осигуряване на формированията в ОПМ
Организация на поддръжката на БТ и АТ
Организация на поддръжката на въоръжението и бойните припаси
Снабдяване с ГСМ
Придвижване и транспортиране на войските
Метрология, стандартизация и кодификация
Съвременни системи въоръжение и техника
Основи на производствената логистика
Управление на здравната система

Дисциплини по професионално направление„Национална сигурност“

Основи на логистиката на сигурността и отбраната
Основи на дистрибуцията
Транспорт и придвижване
Логистика на сигурността и отбраната в многонационална среда
Информационни системи в логистиката на сигурността и отбраната
Поръчки и закупуване в логистиката
Здравословни и безопасни условия на труд
Логистичен мениджмънт
Системен анализ в логистиката
Поддръжка на материалните средства
Логистична инфраструктура
Моделиране на логистичните процеси
Производствена логистика
Метрология, стандартизация и кодификация
Управление на здравеопазването
История на военната логистика
Съвременни системи въоръжение и техника
Логистични аспекти на гражданско военното сътрудничество

Квалификационни курсове

За реализиране на намеренията за повишаване на квалификацията през 2005 година се откри, с помощта на Република Франция, Регионален център за обучение по логистика, като са постигнати следните резултати:

Обучени са повече от 600 български офицери, сержанти и войници, както и чуждестранни офицери от Албания, Армения, Босна и Херцеговина, Македония и Хърватска;
Създадена е система от краткосрочни курсове, чрез които целенасочено се развиват професионални умения, необходими за конкретна длъжност, съчетани с курсове за целева квалификация за придобиване на конкретни знания и умения;
Подготвят се висококвалифицирани кадри с придобити компетенции за усъвършенствуване структурата, организацията и реални възможности за надграждане на националната логистична система и постигане на оперативна съвместимост с НАТО;
Професионално са подготвени специалисти за работа в логистичните структури на НАТО, способни да работят в многонационална среда;
Подготвени са логистични кадри за работа със системите “ADAMS”, “LOGREP” и други.

Предстои развитие на взаимоотношенията с Училището по логистика в град Бурж, Република Франция с акцент разширяване обхвата на курсовете по основните модули на системата на НАТО “LOGFAS”, възможности за обмен на учебни планове и програми, както и обмен на преподаватели.

Провеждани от катедрата курсове:

Политика и процедури за подготовка на логистичен персонал за участие в мисии – на български и английски език;
Съюзна система ”ADAMS” за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в оперативен театър на НАТО – на български и английски език;
Съюзна логистична система на доклади в НАТО „LOGREP” – на български и английски език;
Курс за подготовка на логистични офицери за участие в ОПМ;
Курс за подготовка на опеатори за работа със Съюзна система ”ADAMS” за планиране и контрол на прехвърлянето на многонационален контингент в оперативен театър на НАТО – за сержанти и войници;
Курс за подготовка на опеатори за работа със Съюзна логистична система на доклади в НАТО „LOGREP” – за сержанти и войници;

Категория обучаеми – кадрови военнослужещи от логистичните структури на БА, а когато курсът се провежда на английски език и от армиите от НАТО и страните партньори.

Курс „Използване на Съюзна система ”ADAMS” за планиране и контрол на придвижването при кризи” – за подготовка на експерти от държавната и местната администрация и юридически лица.

Изяви

Катедра „Логистика“ развива много добри и ползотворни отношения със сродните катедри в УНСС и НВУ, активно участва в национални и международни конференции. Преподаватели от катедрата взеха участие в успешното завършване на 5 национални и европейски проекта.
Професионализма на научно преподавателския състав на катедрата се доказва и от разработените през годините учебници, теоретични разработки, доктрини и документи свързани с основните функционални области на логистиката. Основните специалисти участващи в разработването на „Доктрината за логистика на БА“ и съпътстващите логистични доктрини са от състава на катедра „Логистика“.

Академичен състав

Полк. проф. д-р Мирослав Стефанов Димитров 02/9226542
Полк. доц. д-р Любен Николов Димитров 02/9226653
Полк. доц. д-р Севдалин Иванов Спасов 02/9226653
Полк. доц. д-р Румен Върбанов Христов 02/9226641
Подполк. д-р Владимир Николов Иринков 02/9226640
Подполк. д-р Ивайло Илиев Ралев 02/9226641
Подполк. д-р Георги Маринчев Маринов 02/9226567
Подполк. д-р Димитър Гошев Кирилов 02/9226567
Подпол. Николай Александров Радославов 02/9226640
Ц.сл. доц. д-р Румен Димитров Пенчев 02/9226639
Ц.сл. доц. д-р Стефан Николаев Узунов 02/9226640
Ц.сл. д-р Живко Михайлов Михайлов 02/9226639
Ц.сл. д-р Димитър Велчев Велчев 02/9226638

Ръководство на ФКЩ

Декан на ФКЩ
полк. проф. д-р Емил Енев

Телефон: +359 2 92 26515

Заместник-декан
полк. проф. д-р Петър Христов

Телефон: +359 2 92 26516


Социални мрежиНовини ФКЩ

Началник на катедра „Логистика“ е полк. професор д-р Мирослав Стефанов Димитров с телефон за контакти 02/92 26542