Катедра “КИС”

Цели и задачи на катедрата

Целта на катедра „Комуникационни и информационни системи“ е да осъществява научноизследователска и учебна дейност за подготовка на кадри в професионалните направления „Военно дело“ и „Национална сигурност“ със следните задачи:

  • Обучава слушатели в редовна и задочна форма на обучение в професионално направление „Военно дело”;
  • Обучава студенти в редовна и задочна форма на обучение в професионално направление „Национална сигурност”;
  • Провежда курсове с различна продължителност, в рамките на системата за следдипломната квалификация за военнослужещи, цивилни служители и граждански лица от държавната администрация;
  • Обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор” по акредитирана докторска програма.

Преподавани дисциплини

Докторски програми

В катедра „КИС“ като първично звено се обучават докторанти в редовна, задочна и свободна форма на обучение, в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, в научно направление:

„Военно дело” по докторска програма „Организация на управлението на въоръжените сили“;
„Национална сигурност“ по докторска програма „Кибер сигурност“, „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“, „Комуникационни мрежи и системи“, „Информатика“;
Курсове, включени в докторската програма за обучение в ОНС „доктор“ по специалност „Киберсигурност“.

Магистърски програми

Магистърска програма „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво“ от професионално направление „Военно дело“.
Магистърски програми в професионално направление „Национална сигурност“:
“Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”.
Магистърска програма „Киберсигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“.

Бакалавърски програми

Бакалавърска програма „Киберсигурност“ в професионално направление „Национална сигурност“.

Преподавани учебни дисциплини

Изравнителен семестър:
Национална и международна сигурност; Мениджмънт на сигурността и отбраната.

Задължителни учебни дисциплини:
Методи и модели за изследване на комуникационните и информационните системи; Комуникационна и информационна съвместимост в обществените и корпоративните мрежи и системи; Архитектури и средства за описание на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната; Киберсигурност; Защита на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната; Организация и управление на комуникационните и информационните системи в сигурността и отбраната; ОУ на КИС в оперативните и тактическите формирования; Защита на КИС; Комуникационна и информационна съвместимост на военните и гражданските КИС; Методика на ТСП; Архитектури и средства за описание на КИС.

Избираеми учебни дисциплини:
Надеждност на оптимизация на комуникационните мрежи и информационните системи; Мениджмънт на ресурсите на комуникационните и информационните системи КИВ в ОТФ; КИС в стратегическите звена; Изследване и моделиране на КИС; Организация на информационната инфраструктура на КИС; Мениджмънт на ресурсите на КИС; Симулационно моделиране на комуникационни и информационни системи; Трафичен анализ и оптимизация на комуникационните и информационните системи; Съвременни комуникационни технологии – еволюционно развитие към по-висока ефективност; Системи с изкуствен интелект в управлението; Мобилни мрежи с висока готовност (MANET) в сигурността и отбраната; Организация на информационната инфраструктура на комуникационните и информационните системи.

Факултативни учебни дисциплини:
Съвременни комуникационни технологии; Уеб базирани информационни системи; Съвременни информационни технологии в управленската дейност; Система за управление на бази данни Access; Система за командване и управление в сигурността и отбраната; Система за управление на бази данни Access; Мултимедия и компютърна графика.

Квалификационни курсове

Курсовете, провеждани от катедра „Комуникационни и информационни системи” са насочени към различни структури от националната система за сигурност, както и граждански организации и държавни ведомства.
VoIP – технология и приложение; Цифрови комуникационни мрежи и системи; Киберсигурност; Наблюдение и управление на компютърни мрежи чрез Open View – NNM; CISCO мрежи – Въведение в мрежите – 1 семестър; CISCO мрежи – Основи на маршрутизацията и комутацията – 2 семестър; CISCO мрежи 1 – 4 семестър.

Изяви

Академичен състав

Научно звание / степен – Име, презиме, фамилия – Телефон – Приемен час за консултации

Полковник доцент д-р Красимир Пейчев ДИМИТРОВ 02/92 26599 Понеделник 14.00 – 16.00
Полковник доцент д-р Иван Николов ЧАКЪРОВ 02/92 26599 Понеделник 14.00 – 16.00
Подполковник гл. ас. д-р Димитър Минчев ДИМИТРОВ 02/92 26596 Понеделник 14.00 – 16.00
Подполковник гл. ас. д-р Кристина Александрова КРУМОВА 02/92 26599 Понеделник 14.00 – 16.00
Майор Росен Ангелов АНГЕЛОВ 02/92 26596 Понеделник 14.00 – 16.00

Майор Милена Георгиева ГЕОРГИЕВА 02/92 26595

Професор д-р Камен Станев КАЛЧЕВ 02/92 26530 Понеделник 14.00 – 16.00
Доцент д-р Иван Стефанов ХРИСТОЗОВ 02/92 26595 Сряда 14.00 – 16.00
Доцент д-р Веселина Александрова ГАГЪМОВА 02/92 26660 Сряда 14.00 – 16.00
Доцент д-р Чавдар Георгиев КОСТАДИНОВ 02/92 26596 Сряда 14.00 – 16.00


Началник на катедра „Комуникационни и информационни системи“ е полк. доц. д-р Красимир Пейчев Димитров