конкурс доцент за военнослужещ

  • Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

    Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

    Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини съгласно учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” във филиал „Информация…