Kонкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини съгласно учебния план за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” във филиал „Информация и сигурност” – един.

Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 25.03.2024 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“.
Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-1113/21.12.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 7/23.01.2024 г.

Дата на публикуване:
23.01.2024 г.
гр. София