Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ

Конкурс зa академична длъжност „доцент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност в катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изборът ще се състои на 27.06.2024 г. от 14:00 часа в зала А3 на Военна академия „Г. С. Раковски“.

КАНДИДАТ
КАПИТАН II РАНГ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР ЖИВКО СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

РЕЗЮМЕTA НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища:

Дата: 23.05.2024 г.
гр. София