Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Департамент „ДОЕПК“ е основно звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ с мисия да организира специализирано обучение на военнослужещи за участие в операции по поддържане на мира в мисиите на ООН, НАТО и ЕС. Организира и провежда курсове за следдипломна квалификация и повишаване на езиковата подготовка на специализантите. Разработва тестове ALCPT и изпити съгласно STANAG 6001 по английски, френски, руски и български език. Поддържа способности за провеждане на компютърно подпомагани учения, симулации и моделиране, администрира  и координира дистанционното обучение, провеждано от основните звена на Военна академия.

Департаментът поддържа широко международно сътрудничество, като беше водеща организация по проект от програмата „Еразъм+” за Стратегически партньорства във висшето образование с название „HYBRIDISATION OF SPECIALISED ENGLISH LEARNING FOR SECURITY PROFESSIONALS”, съвместно с Националния военен университет на Швеция и Военната академия на Португалия.


Организационна структура

За справки: 02 92 26587


Изпити


Уведомяваме Ви, че в изпълнение на т. III, 1 от заповед на Министъра на отбраната № ОХ-620/08.08.2016 г.,на 7 септември 2023 г. ще се проведе тест ALCPT от 9.00 часа в зала 227 на департамент „Дистанционно  обучение, езикова подготовка и квалификация”, ВА „Г. С.Раковски”. Срок за подаване на рапорти/заявления – 18 август 2023 г. За контакт тел: 92 26587.


Последни новини от Департамента