Департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация" (ДОЕПК)

Департамент „ДОЕПК“ е основни звено на Военна академия „Г. С. Раковски“ с мисия да организира и провежда курсове за подготовка на военнослужещи за участие в операции по поддържане на мира в мисиите на ООН, НАТО и ЕС, осигурява провеждането на компютърно подпомагани учения и симулации, подпомага  и координира дистанционното обучение в основните звена на Военна академия и администрира курсове за допълнителна квалификация. Осъществява учебната и научно-изследователската дейност по дисциплините, свързани с езиковата подготовка на обучаемите.

Организационна структура

Директор на департамент

Катедра „Езиково обучение“

Сектор „Квалификация“

Екип „Сертифициране по английски език“

Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулации и тренировки“

Център за дистанционно обучение

Целите на Департамента са да подготвя военнослужещи и граждански лица за участие в мисии на НАТО, ЕС и ООН,  чрез провеждане на езикова подготовка, специализирани курсове за следдипломна квалификация, щабни компютърно-подпомагани учения и тренировки, да организира и администрира  дистанционното обучение във Военна академия.

Контакти

Полк. доц. д-р Петко Димов 
тел. +359 2 92 26 531
Относно курсове: 02 92 26 642;

Учения, симулации и тренировки“: 02 92 26 534;
Катедра „Езиково обучение“: 02 92 26 685;
Сертифициране по английски език“:
02 92 26 587

Социални мрежи

Блог ДДОЕПК

Езикови услуги
Подготовка за мисии
Курсове
Връзки

Езикови услуги

Освен провеждане на езикови курсове извършваме писмени и устни преводи на английски, френски и руски езици за нуждите на ВА “Г. С. Раковски” и други структури на БА;
Организираме и провеждаме изпити по английски, френски, руски и български езици по СТАНАГ 6001 и тестове ALCPT за определяне на нивото на владеене на английски език;

Подготовка за участие в мисии на БА зад граница


Подготовка на военни наблюдатели и щабни офицери за мисии и операции на ООН, ЕС и в коалиционни структури, военнослужещи и цивилни служители от БА за участие в мисии зад граница;
Обучение с платформи за дистанционно обучение и друг приложен софтуер, осигуряване на информационна среда и инфраструктура за провеждане на КПКПУ, КЩУ, Щабни тренировки и експерименти с използване на симулационната система JCATS.

Квалификационни курсове

Департамента организира курсове за подготовка на военнослужещите за участие в мироопазващи мисии и курсове за следдипломна квалификация по 16 професии, като издава дипломи признати в целия Европейски съюз.
Имаме разкрит център за професионално обучение, към който са възможни и други курсове създадени по желание на работодателите.

Международно сътрудничество

Департаментът има добро сътрудничество с Дипломатическият институт на Министерството на външните работи и Българския червен кръст, което се изразява в участие в курсове, експертиза и използване на симулационната система JCATS.

Вижте повече информация от дейността на Департамент ДОЕПК