Електронни книги

 • Геополитически аспекти на конфликта в Cирия

  Геополитически аспекти на конфликта в Cирия

  Описание Поради географското си разположение България е пряко засегната от негативните последици на войната в Сирия, а сигурността ѝ е изложена на редица рискове и предизвикателства. Напрежението в Близкия изток вероятно ще се задържи високо и след приключване на активната фаза на конфликта, тъй като противоречията и борбата за надмощие ще продължат. Конфликтът в Сирия…

 • Военна дипломация. Международноправна уредба

  Военна дипломация. Международноправна уредба

  Описание Учебното пособие е предназначено да систематизира и представи пред обучаемите нормативната база, върху която се осъществява военната дипломация в официалните дипломатически представителства на страната зад граница. Военният аташе е не само военнослужещ, но и дипломат, който в пълен обем притежава дипломатически привилегии и имунитет. За него е изключително важно да познава както международната, така…

 • Практическо ръководство за работа на обучаваните с платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD™ 9.1. във Военна Академия „Г. С. Раковски“

  Практическо ръководство за работа на обучаваните с платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD™ 9.1. във Военна Академия „Г. С. Раковски“

  Описание Учебното помагало е предназначено за обучаваните (слушатели, студенти, специализанти, курсисти и др.) във Военна академия „Г. С. Раковски“ и има за цел да подпомогне тяхната подготовка, като им даде основни знания, необходими за провеждането на ефективно електронно дистанционно обучение с платформата за дистанционно обучение Blackboard Learn 9.1, и по-конкретно да ги запознае с платформата…

 • Екологична сигурност

  Екологична сигурност

  Описание Учебникът е предназначен за студентите, слушателите и специализантите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по дисциплините „Екологична сигурност“, „Екология“, „Управление на околната среда“ и „Изясняване и оценка на екологичната обстановка след аварии“.В първата част са представени основните понятия в науката екология. Предоставена е информация за същността и развитието ѝ – за обекта на изследванията,…

 • Военната заблуда като част от военната наука и изкуство

  Военната заблуда като част от военната наука и изкуство

  Описание Военната заблуда е съставна част от похватите за постигане на успех във въоръжените конфликти и като такава притежава характерни черти, съдържание и същност. Познанието за военната заблуда е предоставяло на редица пълководци преимущества за постигане на победата при изразходване на минимални ресурси през различните етапи на развитие на военното дело. Възможностите за прилагане на…

 • Надеждност, валидност и факторна структура на многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5X

  Надеждност, валидност и факторна структура на многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5X

  Описание В монографията са изследвани психометричните свойства на Многомерния въпросник за лидерски стил MLQ 5x и неговото стандартизиране във военна среда. Емпиричният апарат е изграден върху теоретичния модел за трансформиращо лидерство, операционализиран от Бърнард Бас. За целите на изследването е използвана последната версия на въпросника MLQ 5x с 45 айтъма (Avolio & Bass, 2004). Оценени…

 • Новата парадигма на енергийната сигурност

  Новата парадигма на енергийната сигурност

  Описание От близо десетилетие енергийната сигурност е обявена като най-висок приоритет за сигурността на Европейския съюз и НАТО. Развитите и особено новоразвиващите се икономики изпитват нарастващ „глад” за въглеводородни ресурси. Само допреди няколко години в експертната литература и политическите (геополитическите) оценки и прогнози господстваше тезата за предстоящо изчерпване на добиваните на приемлива енергийна цена нефт…

 • Авиационна психология. Личност

  Авиационна психология. Личност

  Описание Учебникът е предназначен за слушателите и студентите във Военна академия „Георги Стойков Раковски”, които изучават дисциплината „Авиационна психология”. Той не замества лекциите и практическите занятия от аудиторната програма. Целта е тя да бъде обогатена, затова темите са разработени по такъв начин, че да подпомогнат процеса на самоподготовка. По подразбиране насочеността е към военната авиация.Разбира…

 • Авиационна психология: среда

  Авиационна психология: среда

  Описание Учебникът „Авиационна психология: Среда“ е отражение на разбирането за авиационната психология като функция от динамиката „личност – среда – дейност“ и представлява втората част от един общ обяснителен модел на това динамично взаимодействие.Той е втората книга от поредицата „Авиационна психология: Личност – Среда – Дейност“. Първата книга „Авиационна психология: Личност“ е публикувана на интернет…