Електронни книги

 • Планиране на националните отбранителни способности на Република България

  Планиране на националните отбранителни способности на Република България

  Описание Националното отбранително планиране на Република България е в пряка зависимост от динамично променящата се съвременна среда на сигурност.Моделът на национално отбранително планиране на Република България е основа за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на страната в среда на хибридни заплахи за сигурността и отбраната, както и при поява на неочаквани, случайни събития…

 • Дипломацията в отбраната

  Дипломацията в отбраната

  Описание Дипломацията в отбраната олицетворява мирното, неконфронтационно и непринудително използване на способностите на националната система за отбрана за оказване на сближаващо и приобщаващо въздействие върху институциите на други държави за изпълнение на конкретни задачи в интерес на външната политика и сигурността. Тя е възможност за разширено прилагане на потенциала на въоръжените сили като важен елемент…

 • Новата парадигма на силата и геополитическото бъдеще на България

  Новата парадигма на силата и геополитическото бъдеще на България

  Описание В монографията е изследвана ролята на феномена „сила“ в структурата и системата на международните отношения. Разгледана е промяната в парадигмата за силата в глобалната политика в контекста на политическите, социалните, икономическите и технологичните промени на съвременния свят. Изследвани са ресурсите, инструментите и възможните сценарии за бъдещето на силата на ключовите геополитически актьори в три…

 • ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

  ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

  Описание Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Информационна сигурност“, и докторанти от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ в професионално направление „Национална сигурност“, но може да бъде полезен и за първоначално запознаване на широката аудитория с теоретичните и практическите основи на информационната сигурност. Целта е обучаемите да придобият знания, умения и компетентности за…

 • Работа с Microsoft Office 365 в учебния процес

  Работа с Microsoft Office 365 в учебния процес

  Описание Учебникът е предназначен да подпомогне преподавателите и обучаемите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“, като им даде знания и умения, необходими за работа с основните приложения на платформата Microsoft Office 365 Education и за провеждане на ефективен учебен процес, адаптиран към обучаемите от съвременното дигитално поколение. Преподавателите по цял свят използват платформата на Microsoft…

 • Геополитически аспекти на конфликта в Cирия

  Геополитически аспекти на конфликта в Cирия

  Описание Поради географското си разположение България е пряко засегната от негативните последици на войната в Сирия, а сигурността ѝ е изложена на редица рискове и предизвикателства. Напрежението в Близкия изток вероятно ще се задържи високо и след приключване на активната фаза на конфликта, тъй като противоречията и борбата за надмощие ще продължат. Конфликтът в Сирия…

 • Военна дипломация. Международноправна уредба

  Военна дипломация. Международноправна уредба

  Описание Учебното пособие е предназначено да систематизира и представи пред обучаемите нормативната база, върху която се осъществява военната дипломация в официалните дипломатически представителства на страната зад граница. Военният аташе е не само военнослужещ, но и дипломат, който в пълен обем притежава дипломатически привилегии и имунитет. За него е изключително важно да познава както международната, така…

 • Практическо ръководство за работа на обучаваните с платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD™ 9.1. във Военна Академия „Г. С. Раковски“

  Практическо ръководство за работа на обучаваните с платформата за дистанционно обучение BLACKBOARD™ 9.1. във Военна Академия „Г. С. Раковски“

  Описание Учебното помагало е предназначено за обучаваните (слушатели, студенти, специализанти, курсисти и др.) във Военна академия „Г. С. Раковски“ и има за цел да подпомогне тяхната подготовка, като им даде основни знания, необходими за провеждането на ефективно електронно дистанционно обучение с платформата за дистанционно обучение Blackboard Learn 9.1, и по-конкретно да ги запознае с платформата…

 • ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ

  ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ

  Описание Учебникът е предназначен за студентите, слушателите и специализантите във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по дисциплините „Екологична сигурност“, „Екология“, „Управление на околната среда“ и „Изясняване и оценка на екологичната обстановка след аварии“.В първата част са представени основните понятия в науката екология. Предоставена е информация за същността и развитието ѝ – за обекта на изследванията,…