Електронни книги

 • България във фокуса на хибридните заплахи от Русия

  България във фокуса на хибридните заплахи от Русия

  Автор: Вася Василев Хибридна заплаха е широко използван термин във военнополитическата лексика след 2014 г.. Негово олицетворение е намесата на Русия в обществените процеси на Украйна и анексирането на полуостров Крим без да е осъществена силова агресия срещу страната. Вредните хибридни въздействия срещу държавни и недържавни участници в същия контекст дават основания за преосмисляне на…

 • Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

  Аспекти на здравословните и безопасни условия на труд във въоръжените сили на Република България

  Автори: Димитър Велчев, Димитър Кирилов Дисциплината „Здравословни и безопасни условия на труд“ (ЗБУТ) се занимава с превенцията на злополуките, професионалните увреждания и болести, както и със защитата и промоцията на здравето на работещите. Като система от научни знания, ЗБУТ има своята цел, задачи, обект и предмети за изучаване, средства за познание и принципи, които следва…

 • Архитектури и средства за описание на системи

  Архитектури и средства за описание на системи

  Автори: Иван Христозов, Веселина Гагъмова В учебника е представена методика за разработка и описание на системи c използване на средства за визуално моделиране Enterprise Architect (EA) на основа на унифицирания език за моделиране Unified Modeling Language (UML). Препоръките и примерите на методиката са насочени към проекти за създаване на системи за сигурността и отбраната и…

 • Икономика на публичния сектор

  Икономика на публичния сектор

  Автор: Катя Пейчева „Икономика на публичния сектор“ е посветена на актуална тематика, свързана със създаването, обхвата и функционирането на публичния сектор. Като следва промяната в потребностите на гражданите, този сектор може да се разглежда като жив организъм, който непрекъснато се променя, адаптира и подобрява, за да отговори на съвременните нужди на хората и обществото. В…

 • Основи на морската сигурност

  Основи на морската сигурност

  Автор: Красимир Костадинов Мистемата за морска сигурност е сложна и изменението на всеки от изграждащите я елементи дава отражение върху нейното функциониране. Ето защо е необходимо да се отделя внимание и да се анализира функционирането на всяка подсистема поотделно. Необходимо е да се анализират рисковете и заплахите, да се предприемат мерки и действия за тяхното…

 • Планиране на националните отбранителни способности на Република България

  Планиране на националните отбранителни способности на Република България

  Описание Националното отбранително планиране на Република България е в пряка зависимост от динамично променящата се съвременна среда на сигурност.Моделът на национално отбранително планиране на Република България е основа за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на страната в среда на хибридни заплахи за сигурността и отбраната, както и при поява на неочаквани, случайни събития…

 • Дипломацията в отбраната

  Дипломацията в отбраната

  Описание Дипломацията в отбраната олицетворява мирното, неконфронтационно и непринудително използване на способностите на националната система за отбрана за оказване на сближаващо и приобщаващо въздействие върху институциите на други държави за изпълнение на конкретни задачи в интерес на външната политика и сигурността. Тя е възможност за разширено прилагане на потенциала на въоръжените сили като важен елемент…

 • Новата парадигма на силата и геополитическото бъдеще на България

  Новата парадигма на силата и геополитическото бъдеще на България

  Описание В монографията е изследвана ролята на феномена „сила“ в структурата и системата на международните отношения. Разгледана е промяната в парадигмата за силата в глобалната политика в контекста на политическите, социалните, икономическите и технологичните промени на съвременния свят. Изследвани са ресурсите, инструментите и възможните сценарии за бъдещето на силата на ключовите геополитически актьори в три…

 • Информационна сигурност

  Информационна сигурност

  Описание Учебникът е предназначен за студенти, изучаващи дисциплината „Информационна сигурност“, и докторанти от област на висшето образование „Сигурност и отбрана“ в професионално направление „Национална сигурност“, но може да бъде полезен и за първоначално запознаване на широката аудитория с теоретичните и практическите основи на информационната сигурност. Целта е обучаемите да придобият знания, умения и компетентности за…