Специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността

Студентите в магистърска програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“  придобиват знания и развиват компетентности, необходими за ефективното управление на публичните комуникации в съвременната информационна среда.

Подготовката по специалността включва фундаментални знания за процесите в сигурността и отбраната, съчетани с ключови компетентности в областта на публичните комуникации. Студентите придобиват специализиран образователен профил въз основа на задълбочено изучаване на стратегически комуникации, връзки с обществеността, политически и институционален ПР, корпоративни комуникации и брандинг, медия мениджмънт, реклама, нови медии, реторика, протокол, междукултурно общуване и др.

Те развиват компетентности за успешно реализиране на комуникационни и рекламни кампании. Усвояват технологиите за изграждане на положителен имидж, за установяване на доверие и сътрудничество между организациите, журналистите и заинтересованите страни, както и за сътворяване на въздействащи информационни послания и за създаване на общности около тях.

В обучението по публични комуникации се използват утвърдени и ефективни практически форми като: занятия за публично говорене и презентационни умения, медия тренинги, интервюта, брифинги, пресконференции при инциденти и по време на кризи, ролеви игри, решаване на казуси, изследване на реални ситуации и др.

Предвиден е стаж в структури на Министерство на отбраната, ангажирани с осъществяване на публични комуникации и информационна дейност. 

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини според учебния план на магистърската програма „Публични комуникации в сигурността и отбраната“ са: „Национална и международна сигурност“, „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Стратегическо лидерство“, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, „Стратегия и система за национална сигурност“, „Основи на публичните комуникации“, „Психология на личността“, „Технология на публичните комуникации“, „Институционален и политически ПР“, „Всеобхватен подход в управлението при кризи“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“, „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Медиязнание и управление на медиите“, „Социална психология“, „Мениджмънт  на сигурността и отбраната“.                

Студентите могат да изучават избираеми и факултативни учебни дисциплини като: „Стратегически комуникации“, „Реторика и презентационни умения“, „Основи на журналистиката“, „Гражданско-военни отношения“, „Протокол и церемониал“, „Проучване на общественото мнение“, „Информационни операции“, „Имиджмейкинг“, „Организационна архитектура“, „Военна история“, „Междукултурни комуникации“, „Психология на влиянието“ „Интернет комуникации на организацията и социални медии“, „Основи на рекламната комуникация“, „Психологически операции“, „Организационно поведение“, „Визуални комуникации“, „Водене на преговори“, „Военноисторически традиции“.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по публични комуникации в сигурността и отбраната“ и могат успешно да заемат ръководни и експертни длъжности, свързани с планирането и управлението на стратегическите комуникации и връзките с обществеността в организациите от сектора за сигурност и отбрана.

ПКСО-2024-2025
beenhere

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. проф. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544
Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Галин Иванов
телефон (02) 92 26 533