Специалност „Публични комуникации в сигурността и отбраната“

Кратко описание на специалността

Обучаемите придобиват знания в областта на връзките с обществеността, психологическите операции, политическата и социалната психология, имиджмейкинга, рекламата, пропагандата, медиязнанието, социологията, реториката, мениджмънта, воденето на преговори, протокола, церемониала и междукултурното общуване. Те придобиват компетентности за изграждане и развитие на положителен имидж и отношения на доверие и сътрудничество между институциите (организациите), журналистите и целевите групи; за планиране и управление на стратегическите комуникации на различни служби и ведомства; за създаване и излъчване на мощни информационни послания.

Студентите придобиват специализирани знания в областта на стратегическите комуникации, връзките с обществеността, политическия и институционалния ПР, корпоративните комуникации, медия мениджмънта, рекламата, медиязнанието, новите медии, реториката, протокола, междукултурното общуване и др.

Те развиват умения за ефективно управление на публичните комуникации и изграждане на доверие и сътрудничество между институциите (организациите), журналистите и целевите групи; за успешно реализиране на комуникационни и рекламни кампании; за сътворяване на въздействащи информационни послания и за създаване на общности около тях.

Уменията в областта на публичните комуникации се усвояват от студентите чрез използване на утвърдени и ефективни форми на обучение: практически занятия за публично говорене и медия тренинги – презентационни умения, даване на интервюта, брифинги по текущи въпроси, пресконференции при инциденти и по време на кризи, ролеви игри, решаване на казуси, изследване на реални ситуации и др.

Предвиден е стаж в Министерството на отбраната и военни печатни и електронни медии.

Форми и срок на обучение

Обучението по специалността се осъществява в задочна (2 години – 4 семестъра) форма.

Изучавани дисциплини

Задължителните учебни дисциплини са „Национална и международна сигурност“; „Организация на основните формирования от сектора за сигурност и отбрана“; „Социална психология“; „Основи на публичните комуникации“; „Технология на публичните комуникации“; „Медиязнание“; „Реторика“; „Основи на военната стратегия“; „Мениджмънт на сигурността и отбраната“; „Военноисторически традиции, протокол и церемониал“; „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“; „Проучване на общественото мнение“.

Прием и семестриални такса

По държавна поръчка

  • Задочно обучение – 275 лв. (2 места)

Срещу заплащане

  • Задочно обучение – 600 лв.

Перспективи за реализация

Завършилите специалността получават професионална квалификация „магистър по публични комуникации в сигурността и отбраната“ и могат успешно да заемат ръководни и експертни длъжности, свързани с планирането и управлението на стратегическите комуникации и връзките с обществеността в организациите от сектора за сигурност и отбрана.

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО