Публична защита на Елена Костадинова Тимева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Мениджмънт на ресурсите за отбрана за постигане на баланс между икономическия потенциал на държавата и отбранителните способности на въоръжените сили” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление н сигурността и отбраната)”, разработен от Елена Костадинова Тимева.
Председател на научното жури: полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов.
Дата: 17.06.2020 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Елена Костадинова Тимева

Рецензии:
професор доктор Стефан Иванов Мичев
полковник доцент доктор Тотко Симеонов Симеонов

Становища:
професор доктор Евгени Петров Манев
професор доктор Лидия Стоянова Велкова
доцент доктор Боян Асенов Хаджиев

Дата: 04.05.2020 г.
гр. София