Защити на дипломни работи на студентите от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“

В периода от 6-ти до 8-ми юли т.г. бяха проведени защитите на дипломни работи на студентите от специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ при Факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Дипломантите показаха, че са са усвоили задълбочено теоретичните постановки за съвременните схващания за същността на тероризма, принципите и направленията за противодействие и причинно-следствените връзки между тях, а част от разработените проблеми в дипломните работи могат да се развият в докторантури или като теоретически разработки за нуждите на системата за сигурност.