Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост

Наименование Описание
Дата на публикуване 01.07.2019 г.
Наименование Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, а именно:
1. Фоайе на 1 (първи) етаж в сграда „ЩАБ“ на Военна Академия „Г. С. Раковски“ – 2 (два) кв. м., за монтиране на автомат за продажба на кафе и топли напитки;
2. Коридорна площ на 1 (първи) етаж в Учебен корпус – северно крило на Военна Академия „Г. С. Раковски“ – 2 (два) кв. м., за монтиране на автомат за продажба на кафе и топли напитки.
Вид на процедурата чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5, глава трета и пета от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, и на основание чл. 55, ал. 4, от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
Място и време на огледа на вещите Военна Академия „Г. С. Раковски“ находяща се в град София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“№ 82, всеки работен ден от 01.08.2019 г. до 02.09.2019 г. между 14.00 часа и 16.00 часа. Телефон за контакт: цивилен служител Добрин Недялков САРАЧЕВ – главен експерт в сектор „Поддръжка на инфраструктурата и стопанските дейности“ за контакти при извършването на огледи и предаването на частта от недвижим имот – публична държавна собственост, с телефон 02/9226562, GSM: 0888 788443.
Краен срок за подаване на документи Участниците могат да подават заявление за участие от 01.08.2019 г. до 16:00 часа на 02.09.2019 г.
Място за подаване на документи Регистратура за некласифицирана информация на Военна академия „Г. С. Раковски“
Депозит за участие в търга Парична сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева без вкл. ДДС, които се внасят по следната набирателна банкова сметка на Военна Академия „Г. С. Раковски“, с IBAN: BG31BNBG 9661 3300 1524 01, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка БНБ – ЦУ. Крайният срок за внасяне на депозита за участие е до 16:00 часа на 02.09.2019 г.
Допълнителна информация Телефон за контакт: цивилен служител Добрин Недялков САРАЧЕВ – главен експерт в сектор „Поддръжка на инфраструктурата и стопанските дейности“ за контакти при извършването на огледи и предаването на частта от недвижим имот – публична държавна собственост, с телефон 02/9226562, GSM: 0888 788443.
Документация Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“
Обява
Тръжна документация
Заповед на началника на Военна академия „Г.С.Раковски“ за обявяване на спечелил конкурс с тайно наддаване