Публична защита на полковник Стефан Иванов Иванов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Възможности за повишаване на ефективността на операциите по поддържане на мира посредством използване на несмъртоносни оръжия” по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от полковник Стефан Иванов Иванов.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Емил Маринов Енев.
Дата: 28.06.2018 г.
Място: Академична зала 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,00 часа.

Автореферат на полковник Стефан Иванов Иванов

Рецензии:
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков
Подполковник доцент доктор Петър Господинов Маринов

Становища:
Полковник доцент доктор Владко Филипов Сидеров
Подполковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
Полковник доцент доктор Емил Маринов Енев

29.05.2018 г.
гр. София