Анализатори на информацията в социалните мрежи

Department: ИПИО

Level: Администрация, Военнослужещи, Срещу заплащане, Цивилни служители

Campus: IPIO-325

Instructor: Петко Димов


Курсът е предназначен за държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение в държавната администрация на изпълнителната власт и за лица в частни организации и фирми, ангажирани в сферата на комуникационната стратегия на организацията и връзките с обществеността.


Курсът „Анализатори на информацията в социалните мрежи” позволява придобиване и повишаване на квалификацията, необходима за работа в областта на организационното изграждане, организационната култура и организационния мениджмънт. Предоставят се систематизирани знания за актуалните проблеми и тенденциите в развитието на социалните медии и тяхната употреба в помощ на стратегическите комуникации.

Завършилите курса ще придобият знания и умения относно:

  • знания за същността и развитието на социалните мрежи и социалните медии и тяхното влияние върху организацията;
  • изграждането на онлайн присъствие и управление уеб съдържанието на институциите;
  • в помощ на структурите за PR и връзки с обществеността за управление на онлайн репутацията на структурите в държавната администрация
  • умения за идентифициране и анализиране на проблеми и перспективи, свързани с онлайн присъствие на институциите/организациите;
  • систематизират и прилагат диалектическия подход за анализ на информацията в социалните мрежи и медии, отчитайки манипулативния характер на информацията;
  • да работят с уебсайтове, блогове и социални мрежи