„Руски език – Трето ниво”

 1. Цели на курса:

Обучаемите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на руски език в рамките и на основата на лексико-граматичните теми, включени в курса Руски език – трето ниво.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните области/направления: Времето, в което живеем, Глобализация и идентичност, Животът в съвременния град, Обществен ред и тероризъм, Околна среда, природни бедствия, Рискове на професията, Обучение и професионализъм, Компютри и информация.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква;
 • Образователен ценз и квалификация: образователно-квалификационна степен/образование: не по-ниско от средно образование;
 • Ниво на владеене на чужд език – успешно завършен курс Руски език – второ ниво;
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой – 5 обучаеми;
 • максимален брой – 10 обучаеми.
 1. Продължителност на курса: 15 седмици; 6 часа на ден.