„Руски език – Първо ниво”

 1. Цели на курса:

Да даде на специализантите знания за лексико-граматичната структура на предвидените в програмата теми и да формира у тях умения и навици за общуване на руски език в кръга на тези теми. След завършването на курса специализантите трябва да могат самостоятелно да ползват рускоезични текстове с неголяма степен на сложност, да проследяват и разбират в определена степен руски информационни предавания.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има теоретико-практическа насоченост в следните области/направления: Образование, Здраве, Свободно време, Странознание, Пътуване, Бит, Екология, Професия и работа, История и култура, Структура на въоръжените сили.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Ниво на достъп до класифицирана информация – не се изисква;
 • Образователен ценз и квалификация: образователно-квалификационна степен/образование: не по-ниско от средно образование;
 • Ниво на владеене на чужд език – не се изисква;
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 5;
 • максимален брой обучаеми – до 10.
 1. Продължителност на курса: 18 седмици; 6 часа на ден.