Признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

Лицата, желаещи признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, с цел достъп до по-нататъшно обучение във Военна академия „Г. С. Раковски”, подават писмено заявление по образец, придружено от следните документи:

  1. Оригинал  и  копие  на  диплома  за  висше  образование  или  на  друг  аналогичен документ, издаден от образователна институция
  2. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежават такова
  3. Копие на документ за самоличност

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при липса на такива разпоредби – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
При подаване на документите лицата, желаещи признаване на висше образование, заплащат, чрез банков превод, такса в размер на 300.00 лв.

Указания за попълване на заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище