Въвеждащо обучение за работа с електронната платформа Blackboard Learn за новоприетите студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“ (дистанционна форма на обучение) към ФНСО

На 6 октомври 2022 г. Центърът за дистанционно обучение проведе въвеждащ курс за запознаване на новоприетите студенти от специалност „Национална сигурност и отбрана“ (дистанционна форма на обучение) към ФНСО с особеностите на този вид обучение и използваните във Военна академия „Г. С. Раковски“ средства.

Обучението се проведе от полковник доцент д-р Петко Димов, директор на департамент  „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“, и цивилните служители Христина Добрева, Димитър Иванов и Димитър Каменов.