Публична защита на Николай Илиянов Пъдарев

Публична защита на дисертационен труд на тема “Изследване повърхностната активност на разтвори за специална обработка” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации”, разработен от капитан Николай Илиянов Пъдарев, докторант в задочна форма на обучение в катедра “Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи” на факултет „Общовойскови” на Национален военен университет „Васил Левски”, съвместно с Военна академия „Г. С. Раковски”.
Научен ръководител: Доцент доктор Павлина Йорданова Пенева
Научен консултант: Доцент доктор Любомир Павлов Витанов
Председател на научното жури: Доцент доктор Любомир Павлов Витанов
Дата: 22.07.2015 г.
Място: Академична зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”
Начало: 14.00 часа.
Автореферат на капитан Николай Илиянов Пъдарев

Рецензии:

Професор д.т.н. инж. Недялко Иванов Панчев
Доцент доктор Йордан Михайлов Йорданов

Становища:

Професор доктор Никифор Христов Стефанов
Доцент доктор Павлина Йорданова Пенева
Доцент доктор Любомир Павлов Витанов

22.06.2015 г.
гр. София