Научна и научноизследователска дейност на ФКЩ

Основни направления, в които работи научно-преподавателският състав:

  • разработване на доклади, съдоклади и научни съобщения за провеждани в академията и други ВУЗ научни конференции;
  • организиране и провеждане на теоретико-приложни конференции по специализации;
  • участие в работни колективи по разработване на доктринални и нормативни документи за нуждите на МО и БА;
  • научно ръководство на дипломанти, докторанти, приемане на проекти на дисертационни трудове, провеждане на конкурси за докторанти и участия в научни журита, обсъждане изпълнение на индивидуални учебни планове и др;
  • разработване на материали за нуждите на учебния процес – учебници, помагала, сборници, тестове, презентации и други;
  • участие в екипи и работа за реализация на спечелени конкурси по проекти;
  • разработване на докторантски трудове за присвояване на научни звания и усвояване на разкрити конкурси за заемане на академични длъжности.