Покана за участие в тематичен семинар на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ – 25 май 2023 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ Ви кани да вземете участие в работата на ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР „ДОКТРИНИ И СТРАТЕГИИ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА“, който ще се проведе на 25 май 2023 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ по повод завършване на едногодишния период от реализирането на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „СИГУРНОСТ И ОТБРАНА“ по Пакет 3.2. „Доктрини и стратегии“.

ПЪРВО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ, 25 МАЙ 2023 Г. – 9,00 Ч., АУЛА „РАКОВСКИ”

В семиарът ще участват преподаватели, докторанти, слушатели, студенти и специализанти от Военна академия „Георги Стойков Раковски“, гости от Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН, Университет за национално и световно стопанство, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Академия на МВР, Националния военен университет „Васил Левски“, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, участващи в Националната научна програма „Сигурност и отбрана“.

ОСНОВЕН ДОКЛАД „НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СИСТЕМАТА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

ПАНЕЛИ

  1. Тематичен семинар по работен пакет 3.2. „Доктрини и стратегии“
  2. Планиране и управление на сигурността на обществото и отбраната на държавата

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател
полковник проф. д-р Георги Димов

Членове
полковник доц. д-р Галин Иванов
полковник доц. д-р Зарко Здравков
доц. д-р Никола Стоянов

Научни секретари
майор Любомир Райков
майор Александър Хашъмов
майор Ваклин Кирилов

РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български и английски

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  1. Заявките за участие с анотация на доклада (съдоклада, научното съобщение) трябва да бъдат изпратени до 15 май 2023 г.
  2. Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е два, до 12 страници всеки.
  3. Време за изнасяне на докладите (съдокладите, научните съобщения), включително обсъждане и показ – до 15 минути.
  4. Окончателната програма на конференцията ще бъде предоставена на участниците при регистрацията им на 25 май от 8,30 до 9,00 ч. в аула „Раковски“.
  5. Докладите и научните съобщения ще бъдат публикувани в сборник на конференцията.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ, СЪДОКЛАДИТЕ И НАУЧНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Обемът на всеки доклад да не е повече от 12 стандартни страници А4 (30 реда по 60 знака на ред), включително анотацията и използваните източници. Те трябва да са на електронен носител във формат Word 97-2003 и дублирани на PDF.
На български и английски език се изписват: заглавието (с главни букви) на доклада, академичната длъжност, научната степен и имената на авторите (Center, Bold, Font Size 14 pt), празен ред, кратка анотация до 5 реда и до 10 ключови думи (Times New Roman, Italic, Font Size 12 pt), празен ред.
Основен текст на доклада (Times New Roman 14 pt/1,5 lines). Оформлението на страниците да бъде: вляво, вдясно, горе и долу по 2,5 см.
Библиографското цитиране на използваните източници да е с индекси (арабски цифри) в текста, а описанието им да е в края на статията (Endnotes) според изискванията на БДС ISO 690:2011 и Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.).
Данни за авторите – трите имена, научна организация, учебно заведение, телефон, факс, e-mail – да бъдат изписани в края на доклада (10 pt), както и подписано уверение, че не съдържа класифицирана информация.
Задължително на първата страница в Footer да се съдържа текста „Доклада (статията) е финансиран от Министерство на образуванието и науката в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 по Национална научна програма „Сигурност и отбрана“, приета с решение на Министерски съвет № 731 от 21 октомври 2021 г.“ (Justify, Font Size 10 pt)

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1504 София
бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82
Военна академия „Г. С. Раковски”
факултет „Национална сигурност
и отбрана”

За справки

майор Любимир Райков
(+359) 2 92 26579
lubomir.rajkov@rndc.bg

майор Александър Хашъмов
(+359) 2 92 26 579
a.hashamov@rndc.bg

майор Ваклин Кирилов
(+359) 2 92 26 541
v.kirilov@rndc.bg

Факс
(+359) 2 92 26 544