Отчет от последното общо събрание на НПСС

Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети се провежда минимум четири пъти годишно.

През настоящата 2019 г. е проведено едно общо събрание на НПСС на 16.02.19 г. в град Свищов с домакин Студентски съвет на Стопанска академия Д.А. Ценов. На събранието бяха обсъдени следните въпроси:

  • Годишен доклад на Председателя на НПСС за 2018 г.
  • Годишен доклад на Председателя на Контролния съвет на НПСС за 2018 г.
  • Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2019 г.
  • Обсъждане и приемане на Проектобюджет за 2019 г.
  • Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития.
  • Политики и партнъорства на НПСС.
  • Актуализиране състава на Постоянните комисии на НПСС.
  • Представяне на членовете на Общото събрание на предстоящи инициативи по Университети