Публична защита на полковник Любомир Богданов Монов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на подходите за противодействие при хибридна заплаха срещу националната сигурност на Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от полковник Любомир Богданов Монов.
Председател на научното жури: Професор д.н. Митко Русев Стойков
Дата: 17.01.2018 г.
Място: Академична зала № 1 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на полковник Любомир Богданов Монов.

Рецензии
Професор д.н. Митко Русев Стойков.
Капитан І ранг професор доктор Калин Спасов Калинов.

Становища
Професор доктор Димитър Панайотов Димитров.
Доцент д.н. Румен Иванов Кънчев.
Доцент доктор Максим Любенов Карев.

18.12.2017 г.
гр. София