Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – София обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“ в катедра „Военна и езикова подготовка“ на филиал „Информация и сигурност“ – един. Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в  „Държавен вестник“ изтича на 02.09.2021 г. Изискванията към кандидатите и необходимите документи са обявени със заповед № ОХ-527/17.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България. За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел: 92 26 512, 92 26 675.

Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 55/02.07.2021 г.

Дата на публикуване: 05.07.2021 г.