Конкурс за академична длъжност „доцент”

Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки за преподаване на учебните дисциплини: „Корпоративни комуникации и брандинг“, „Технология на публичните комуникации“, „Медиазнание и управление на медиите”, „Стратегическо лидерство” и „Организационно поведение в сигурността и отбраната“.

Изборът ще се състои на 12.01.2021 г. от 14:30 часа в академична зала №3.

КАНДИДАТ  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР АННА ИВАНОВА ВЪЛКАНОВА

РЕЗЮМЕ НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

Рецензии:

Становища: