Дистанционен курс по английски език за специалисти по сигурността

Катедра „Езиково обучение“ организира дистанционен курс „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists“ 

1. Цели на курса:

Курсът е по специализиран военен английски език и е базиран на курса „Hybridisation of Specialised English Learning for Security Specialists HELPSEC.EU“ (дистанционен), който бе разработен от преподавателите по английски език от Военна академия „Г. С. Раковски“ в сътрудничество с Военната академия на Португалия и Университета по отбрана на Швеция по програмата на ЕС „Еразъм+“.

Курсът ще се проведе в дистанционна форма на обучение и е насочен към обучение на кадровия състав и цивилните служители на Въоръжените сили със следните практически цели:

 • усвояване на  специализирана военна терминология, акроними, фрази и военни изрази по темите от курса;
 • развиване на уменията за участие в дискусии чрез изразяване на мнение и аргументиране;
 • изнасяне на брифинги, устни доклади и инструкции по професионални въпроси;
 • тактическа комуникация по време на операции;
 • съставяне на различни видове текст (искане/даване на съвети, инструкции, информация;
 • военни доклади и кореспонденция);
 • използване на подходящи лексикални и граматически средства за общуване на английски език;
 • участие в срещи, семинарии презентации по военни въпроси, касаещи сигурността; използване на ефективни стратегии за учене, които да помогнат за справяне със спецификите в многонационалната среда.

2. Съдържание на курса:

Курсът включва шест тематични модула и ще се проведе в изцяло дистанционна форма на обучение в периода 11.09.2023-22.12.2023 г. чрез платформата HELPSEC.EU, като всеки понеделник часовете ще се провеждат онлайн с преподавател във виртуална стая в Microsoft Teams. Това позволява участниците в него да обогатят знанията си по военен английски език без откъсване от изпълнение на професионалните им задължения. Желаещите могат да се включат в един или повече модули, като на края ще получат сертификат за завършен модул. Модулите с учебно съдържание и период на провеждане са както следва:

 • От 11.09.2023 г. до 13.10.2023 г. се провеждат Модул 3 Leadership in Military Environment и Модул 4: Gender Integration in Missions and Operations,  всеки по 64 часа, разпределени в  5 седмици (4 седм. по 12 ч. и 1 седм. по 16 ч.), всеки понеделник от 08.30 до 11.50 ч. се провеждат онлайн часове в Microsoft Teams с преподавател по Модул 3, а от 13.00-16.20 ч. – онлайн часовете с преподавател по Модул 4. Може да се присъединявате към онлайн стаята от тук.
 • От 16.10.2023 г. до 17.11.2023 г. се провеждат Модул 1 Peacekeeping и Модул 5 Military Writing in Military Operations, всеки по 64 часа, разпределени в  5 седмици (4 седм. по 12 ч. и 1 седм. по 16 ч.), като всеки понеделник от 08.30 до 11.50 ч. се провеждат онлайн часове в Microsoft Teams с преподавател по Модул 1, а от 13.00-16.20 ч. – онлайн часовете с преподавател по Модул 5.
 • От 20.11.2023г. – 22.12.2023г. се провеждат Модул 2 2  Counterterrorism и Модул 6 Military Briefings in Different Operational Contexts, всеки по 64 часа, разпределени в 5 седмици (4 седм. по 12 ч. и 1 седм. по 16 ч.), като всеки понеделник от 08.30 до 11.50 ч. се провеждат онлайн часове в Microsoft Teams с преподавател по Модул 2, а от 13.00-16.20 ч. – онлайн часовете с преподавател по Модул 6.

3. Категория обучаеми:  Военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

4. Изисквания към обучаемите:

 • Ниво на владеене на чужд английски език – минимум 70 точки на тест ALCPT.
 • Компютърни умения – MS Office, MS Teams, мултимедийни системи и Интернет.
 • Всеки обучаем трябва да има компютър с Хром-базиран браузър, слушалки и микрофон.

5. Продължителност на курса: 5 седмици на всеки един модул, от които 4 седмици по 12 часа и 1 седм. по 16 часа.


6. Регистрация в курса.

Всички желаещи да се включат в дистанционния курс следва да изпратят имейл с трите си имена и желания(-те) модул(и) на  a.parashkevova@rndc.bg или d.vel.dimitrov@rndc.bg в срок до 04.09.2023 г. В отговор ще получат указания за влизане във виртуалната класна стая. Повече информация на тел. 26583.


>> Подробна информация за курса може да се получи от учебната програма и графика за неговото провеждане.

>> Присъедините се към онлайн стаята всеки понеделник от тук.