“Курс по френски език за поддържане и развитие на 3 ниво“

 1. Цели на курса:

Да подготви военнослужещите и цивилните служители за успешна реализация в многонационална френско-езична среда в съгласие с новите задачи на Българската армия на Р. България като член на НАТО.

 1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум по битова лексика (качества на личността, поведение и междуличностни отношения, медии, екология, социално-икономически аспекти на ежедневието, природни катаклизми, история); основен минимум по военна лексика; основен минимум по граматика.

 1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.
 2. Изисквания към обучаемите:
 • Образователен ценз и квалификация: образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;
 • Ниво на владеене на френски език: ниво 2-2-2-2/3-3-3-3, съгласно STANAG 6001;
 • Компютърни умения: Майкрософт Офис, Интeрнет.
 1. Брой на обучаемите в курса:
 • минимален брой обучаеми – 6;
 • максимален брой обучаеми – 12.
 1. Продължителност на курса: 6 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.