„Френски език – I ниво”

  1. Цели на курса:

Специализантите да придобият практически езикови умения и навици за ползване на литература и общуване на френски език.

  1. Съдържание на курса:

Курсът има практико-приложна насоченост в рамките на следните направления: Основен минимум от битова лексика (запознаване, представяне, ежедневие, жилище и адрес, професионален живот, професия, работа, превозни средства, транспорт и комуникации; Начален минимум военна лексика; Oсновен минимум по граматика.

  1. Категория обучаеми: военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  2. Изисквания към обучаемите:
  • Образователен ценз и квалификация- образователно-квалификационна степен: не по-ниско от средно образование;
  • Ниво на владеене на езика – не се изисква.
  1. Брой на обучаемите в курса:
  • минимален брой обучаеми – 8;
  • максимален брой обучаеми – 12.
  1. Продължителност на курса: 18 учебни седмици по 6 часа учебни занятия на ден.